Till umu.se

Utbildningar vid juridiska institutionen

Våra utbildningar kan delas in i tre övergripande kategorier:

 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildning på forskarnivå
 • Uppdragsutbildning

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå består av juristprogrammet (f.d. juris kandidatprorammet), ett magisterprogram i arbetsrätt och ett flertal fristående kurser.

 • Juristprogrammet, 270 hp, 4,5 års studier, är vår mest sökta utbildning. Utbildningen leder fram till en juristexamen vilket är ett behörighetskrav för, t.ex. domare, åklagare och advokat. Juristutbildningen ger också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom organisationer, banker, försäkringsbolag och inom privata företag samt statliga och kommunala myndigheter.
 • Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt, 60 hp, ett års studier. Magisterprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med arbetsrätt, personalfrågor, fackliga frågor, har arbetsledande funktioner eller i övrigt vill fördjupa dina kunskaper i ämnet.
   
 • Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt omfattar ett års studier (60 hp) och ger djupgående kunskaper inom ett antal rättsområden som på olika sätt kan omfattas av begreppet mark- och miljörätt. I programmet behandlas detaljplaner, fastighetsbildning och markanvändning, där bl.a. miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen är centrala.
 • Fristående kurser innehåller ett brett spektrum av kurser inom olika områden och i olika former. Fristående kurser kan ge dig efterfrågad kompetens inom en mängd områden. t.ex. arbetsrätt, beskattningsrätt, miljörätt etc. Vissa kurser finns även som nätutbildningar så du kan läsa dem var som helst. Kurserna kan delas in i grundnivå för nybörjare, grundnivå för studenter med minst ett års studier på universitet och avancerade kurser för studenter med minst två års studier på universitet. Vill du se en översikt av våra kurser indelade efter ämnesområden kan du klicka här.
 • Andra utbildningsprogram innehåller också inslag av juridik. Socionomprogrammet, ekonomutbildningarna, statsvetarutbildningen är några exempel på program där juridik är ett inslag i utbildningen.

Dessa studier kan resultera i olika examina.

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå låter dig med juristexamen fördjupa dig inom ett ämnesområde och producera ny kunskap. Forskarutbildningen kan leda fram till två olika examen:

 • Juris Licentiatexamen, 120 hp, två års forskarstudier
 • Juris Doktorsexamen, 240 hp, fyra års forskarstudier

Uppdragsutbildningar

Vi kan erbjuda uppdragsutbildningar till interna (inom Umeå universitet) och externa parter. Vår breda kompetens gör det möjligt för oss att verka inom de flesta rättsområden. Läs mer om uppdragsutbildningar.