Pedagogisk modell

Utbildningen vid juristprogrammet och flera andra kurser som ges vid juridiska institutionen bygger på problembaserat lärande, vilket är en lärandeprocess där den enskilda studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen för lärandet.

Undervisning i form av traditionella föreläsningar har därför begränsats till förmån för alternativa undervisningsformer. Som exempel kan nämnas rättsfallseminarier, integrationsseminarier, processpel och handledning. Integrationsseminarierna aktualiserar problem och frågeställningar som anknyter till flera rättsområden samtidigt.

Undervisningen anknyter i stor utsträckning till sådana fall och situationer som
yrkesverksamma inom juridikens område kommer i kontakt med. Eftersom
utbildningen är inriktad på att ge studenterna metoder för analys, argumentation och problemlösning har rena minneskunskaper om de rättsliga ämnena fått ett mindre utrymme.

Beskrivningen av en problembaserat lärande kan skifta något beroende på utbildning och kunskapsområde. Det kan dock sägas vara en pedagogisk metod där helhetssyn, träning i samarbete och kritisk värdering vid inhämtande av kunskapen är ledstjärnor.

Det som karaktäriserar en problembaserad lärandeprocess är att studenterna arbetar i grupp, med verkliga problem som utgångspunkt och att de själva får styra sitt lärande med egen aktivitet och eget ansvar. Basgruppsarbete är den grundläggande arbetsformen. I dessa grupper, som består av fyra till sex studenter, arbetar studenterna med exempelvis olika problemställningar.

Gruppmedlemmarna bestämmer själva vad de behöver lära sig för att lösa uppgiften. Uppgiften diskuteras sedan vid t.ex. seminarier. Pedagogiken skiljer sig från den ”gängse normen” av problembaserat lärande genom att basgruppsarbete i vår modell till största delen styrs av gruppen själv. Något lärarlett basgruppsarbete förekommer inte (förutom vid de tillfällen när schemalagd eller frivillig handledning äger rum).

Fortsätt: Slut


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion