Därför ska du studera juridik vid juridiska institutionen

Låter studier i juridik som något för dig? Vi tycker att du ska bedriva dina studier i juridik vid juridiska institutionen, Umeå universitet.

Som student är du troligtvis intresserad av att investera i en utbildning där du får bästa möjliga utdelning. Vi tycker att du skall studera vid juridiska institutionen eftersom:

Den pedagogiska modellen — vår styrka

Utbildningen vid juristprogrammet (f.d. juris kandidatprogrammet) och flera andra kurser som ges vid juridiska institutionen bygger på problembaserat lärande, vilket är en lärandeprocess där den enskilda studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen för lärandet.

Undervisning i form av traditionella föreläsningar har därför begränsats till förmån för alternativa undervisningsformer. Som exempel kan nämnas rättsfallseminarier, integrationsseminarier, processpel och handledning. Integrationsseminarierna aktualiserar problem och frågeställningar som anknyter till flera rättsområden samtidigt.

Undervisningen anknyter i stor utsträckning till sådana fall och situationer som
yrkesverksamma inom juridikens område kommer i kontakt med. Eftersom
utbildningen är inriktad på att ge studenterna metoder för analys, argumentation och problemlösning har rena minneskunskaper om de rättsliga ämnena fått ett mindre utrymme.

Beskrivningen av en problembaserat lärande kan skifta något beroende på utbildning och kunskapsområde. Det kan dock sägas vara en pedagogisk metod där helhetssyn, träning i samarbete och kritisk värdering vid inhämtande av kunskap är ledstjärnor.

Det som karaktäriserar en problembaserad lärandeprocess är att studenterna arbetar i grupp, med verkliga problem som utgångspunkt och att de själva får styra sitt lärande med egen aktivitet och eget ansvar. Basgruppsarbete är den grundläggande arbetsformen. I dessa grupper, som består av fyra till sex studenter, arbetar studenterna med exempelvis olika problemställningar.

Gruppmedlemmarna bestämmer själva vad de behöver lära sig för att lösa uppgiften. Uppgiften diskuteras sedan vid t.ex. seminarier. Pedagogiken skiljer sig från den gängse normen av problembaserat lärande genom att basgruppsarbete i vår modell till största delen styrs av gruppen själv. Något lärarlett basgruppsarbete förekommer inte, förutom vid de tillfällen när schemalagd eller frivillig handledning äger rum.

Lärares, arbetsgivares och f.d. studenters erfarenheter av vår pedagogiska modell är att den gör studenterna väl förberedda för arbetslivet eftersom arbetsmetoden motsvarar den som används i arbetslivet. Studenter upplever också att problembaserat lärande gör lärandet mer kreativt, att de lär sig mer tillsammans än på egen hand och att de blir bättre på att lösa juridiska problem i arbetslivet. Förutom rent juridiska och metodologiska färdigheter upplever studenterna att problembaserat lärande övar dem i sociala färdigheter, samt att den pedagogiska modellen förbättrar sammanhållningen bland studenterna.

Utveckling av annat än rent juridiska färdigheter

Även om det problembaserade lärandet huvudsakligen är en metod för att utveckla de juridiska färdigheterna hos studenterna så tror vi att den pedagogiska modellen även utvecklar studenterna som individer.

Eftersom studierna vilar på studentens eget ansvar utvecklar studierna studentens självdisciplin och förmåga att planera och leda sitt eget arbete. Eftersom skriftlig och muntlig framställning är en väsentlig del av utbildningen tränas studenterna kontinuerligt i detta, vilket kommer till användning även utanför juridiken.

Arbete i grupp utvecklar sociala färdigheter hos studenterna och förmågan att se saker ur nya perspektiv. Förutom sociala färdigheter inom basgrupperna får studenterna genom basgrupperna ibland öva sig på att rådgiva "klienter", för att öva upp andra färdigheter än de rent juridiska. Detta tror vi leder till ökade sociala färdigheter hos studenterna som kan användas även utanför juridiken.

Småskalighet ger närhet

Något som uppskattas av våra studenter är vår småskalighet; vi är tillgängliga för studenterna, studenterna blir uppmärksammade och får utrymme att utrycka sig i undervisningen. Det tror vi är till gagn för studenternas inlärning och utveckling. Detta bekräftas av studenter som uppskattar tillgängligheten till lärare, våra öppna dörrar, vårt bemötande och möjligheten att prata, ställa frågor och diskutera juridiska problem.

Studera på campus eller var du vill

Dagens studenter är inte längre bundna till campus i Umeå. Halvfartsstudier med sammankomster i Umeå eller helt nätbaserade halvfartsstudier utan sammankomster kan vara ett alternativ för dig som inte kan eller vill studera i Umeå, beroende på att du har familj, arbete, funktionshinder eller annat skäl som du tycker försvårar studier på campus.

Halvfartsstudier med sammankomster i Umeå innebär träffar på campus ungefär var tredje vecka och examinationen sker i Umeå. Helt nätbaserade halvfartsstudier utan sammankomster innebär, som namnet antyder, inga träffar på campus och kursen examineras genom en hemtenta via nätet.

Vilka studiealternativ som finns tillgängliga varierar mellan våra utbildningar. Se därför vilka studiealternativ som finns tillgängliga för den utbildning som du är intresserad av.

Många alternativ

Vi erbjuder alltifrån kortare introduktionskurser i juridik om 15 hp upp till det fullständiga juristprogrammet (f.d. juris kandidatprogrammet) om 270 hp. Därför tror vi att vi har en utbildning som passar dig, oavsett var du befinner dig i livet. Vi erbjuder utbildningar inom en mängd områden (miljörätt, beskattningsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, internationell rätt). Vi erbjuder juristprogrammet (f.d. juris kandidatprogrammet), de ettåriga magisterprogrammen med inriktning mot arbetsrätt och med inriktning mot mark- och miljörätt, fristående kurser och kurser som del av andra program.

Om du tycker ämnet juridik verkar intressant men du är osäker på vilken kurs du vill läsa kan vår studievägledare, Stefan Lidberg hjälpa dig.

En inkörsport till studier i juridik kan vara juridisk översiktskurs (JÖK); kärt barn har många namn, på vissa orter heter motsvarande kurs juridisk introduktionskurs (JIK). Det är en allmänbildande kurs som ger dig grundläggande kunskaper i juridik, behörighet till vidare studier i juridik och en inblick i vår rättsordnings medel för att reglera förhållandet mellan människor, företag, organisationer o s v. Kort sagt, vi tror att det är kurs som du kommer att ha nytta av, oavsett var du befinner dig i livet.

Juridisk översiktskurs finns tillgänglig som campuskurs på helfart och nätkurs på halvfart. Kursen ger dig behörighet till flertalet kurser på grundnivå inom olika ämnesområden, t.ex. arbetsrätt, beskattningsrätt och miljörätt. Om du vill läsa vidare efter juridisk översiktskurs men är inte intresserad av något specifikt område inom juridiken är kursen Handelsrätt en bra fortsättning.

För en komplett översikt av våra fristånde kurser, se fristående kurser.

Bred kompetens bland våra lärare

Våra lärare är en blandning av personer med mångårig praktisk erfarenhet eller aktiva forskare som bidrar med aktuell forskning i undervisningen. Detta sätter sin prägel på undervisningen och ger en blandning som uppskattas av studenter.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Nina Nilsson Rådeström, studierektor
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (90) 786 92 17

Kontaktformulär