Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt (60 hp)

Magisterprogrammet i arbetsrätt omfattar ett års heltidsstudier på avancerad nivå (60 hp) och ger dig fördjupade kunskaper om svensk arbetsrätt och hur den svenska arbetsrättsliga modellen, som kombinerar lagstiftning med kollektivavtal och självreglering, påverkas av den europeiska arbetsrätten. Under utbildningen kommer du att tränas i analys av lagar, kollektivavtal och rättsliga frågeställningar knutna till anställningsavtalet. Utbildningen tar sikte på förhållandena inom såväl privat som offentlig sektor.

Programmet består av fyra delkurser och avslutas med en uppsats, vilket motsvarar ett års studier på heltid.

Målgrupper

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med arbetsrätt, personalfrågor, fackliga frågor, har arbetsledande funktioner eller i övrigt vill fördjupa dina kunskaper i ämnet.

Vi vill vara tydliga med att om man är antagen till magisterprogrammet så handlar det om heltidsstudier. Erfarenheten visar att det är svårt att kombinera studierna med heltidsarbete.

Undervisning

Utbildningen bygger till stor del på ett problembaserat lärande, där den enskilde studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen för lärandet. Undervisning i form av traditionella föreläsningar har därför begränsats till förmån för andra undervisningsformer som exempelvis rättsfallsanalyser, caseseminarier och förhandlingsspel.

Alla kurser ges med träffar i Umeå. Samtliga kurser utom uppsatskursen kan också läsas som fristående kurser.

Förkunskapskraven för programmet och de kurser som ingår i programmet hittar du här

Kursplaner, scheman, etc.

För kursplaner, scheman, etc., se respektive kurs som ingår i magisterexamen.

Se även översiktsschema och information för antagna till magisterprogrammet


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Anmälan Utbildningsplan

För antagna till magisterprogrammet

Information för antagna till magisterprogrammet

Kurser som ingår i magisterexamen

  • Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering
    (15 hp)
  • Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden
    (7,5 hp)
  • Arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning (7,5 hp)
  • Anställningsavtalets rättsliga reglering (15 hp)
  • Uppsats (15 hp)

Kontaktinformation

Staffan Ingmanson, programansvarig
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (90) 786 65 49

Fax:  +46 (90) 290 03

Kontaktformulär