Sjukvårdens juridik och journalhantering, 15 hp

Kursen ger en introduktion till juridiken, det juridiska materialet och juridisk metod. Principer och lagstiftning som styr hälso- och sjukvårdens verksamhet behandlas. Det allmänna förvaltningsrättsliga regelverket studeras. Offentlighet och sekretess behandlas särskilt.


Grunderna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen studeras. Dessutom behandlas hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesansvar, inbegripande reglerna kring dokumentation i hälso- och sjukvården och dess särskilda betydelse för patientsäkerheten.


Kursen behandlar särskilt datorstödd journalhantering och patientadministrativa system. I samband med detta introduceras informationssökning samt användning och värdering av information.
Ett genomgående perspektiv är likheter och skillnader mellan hälso- och sjukvård i offentlig respektive enskild regi.

Välkomstbrev Ht 2017

Välkommen till kursen Sjukvårdens juridik och journalhantering!

Välkommen till sjukvårdens juridik och journalhantering, 15 hp på helfart under hösten 2017

Nedan följer viktig praktisk information. Läs noga igenom den innan kursstarten. Hör gärna av dig om du har några funderingar eller ställ frågan i frågechatten på kurssidan i Cambro som ni kommer få tillgång till innan kursstart!

Kursen ges inom Vårdadministrativa programmet under termin 1.

Kontakter

Kursansvarig lärare: Åsa De Santana, 090-786 74 08, asa.de.santana@umu.se

Kursadministratör: Sofia Strömgren, sofia.stromgren@umu.se

Kurswebb

Logga in på www.cambro.umu.se med din cas-användare. När du är inloggad kommer alla dina kurser att dyka upp på sidan som flikar i överkant. Klicka på Sjukvårdens juridik och journalhantering för att komma åt all information och allt material som rör kursen. Notera särskilt rubriken KURSEN, där finns all information du behöver under kursens gång.

Schema

Kursen har inget traditionellt schema. Det kommer att vara fasta tider för några inlämningsuppgifter samt en träff för genomgång av journalhantering. Detta framgår av informationen på kurswebben i Cambro.

Kurslitteraturen

Kursen ställer stora krav på självstudier av litteraturen! Vi bedömer att all kurslitteratur är nödvändig för att uppnå kursmålen och för att klara tentamen. Läroböckerna bör även användas som arbetsmaterial (rättskälla) när ni löser inlämningsuppgifterna. Så nya upplagor som möjligt av all litteratur rekommenderas. Kursplanen finns på juridiska institutionens hemsida: www.jus.umu.se – under utbildning, kurser på andra program och Sjukvårdens juridik och journalhantering: http://www.jus.umu.se/utbildning/kurser-pa-andra-program/kurser/sjukvardens_juridik_och_journalhantering/

Kurskrav och examination

En skriftlig hemtentamen avslutar kursen. Om du uteblir eller blir underkänd vid det första tentamenstillfället kan ett nytt försök göras vid omtentamen. Mer information om tentamen, vilka hjälpmedel som är tillåtna m.m., kan du läsa om på kurswebben i Cambro.

Än en gång – varmt välkommen till kursen!

Med vänliga hälsningar

Åsa De Santana, kursansvarig lärare


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion