Juridisk översiktskurs med inriktning mot service management, 15 hp

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap samt en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom bland annat rättsområdena avtalsrätt, köprätt, familjerätt, fastighetsrätt, hyresrätt, associationsrätt, arbetsrätt, marknadsrätt och Europarätt samt något om fordringar och indrivning.
De rättsliga områdena tas upp med särskild inriktning mot servicenäringens specifika problem.

Välkomstbrev

Välkommen till juridisk översiktskurs med inriktning mot service management

Nedan följer viktig, praktisk information. Läs noga igenom den innan kursstarten! Hör gärna av dig om du har några frågor.

Kontakter

Kursansvarig lärare: Tobias Indén, 0733-86 18 87, tobias.inden@umu.se

Kursadministratör: Vanessa Vincentie. Tel: +46 (0)90 786 50 86,
vanessa.vincentie@umu.se

Antagningar m.m: Stefan Lidberg, 090-786 76 15 (telefontider må, ons, fre kl 10-11.30), stefan.lidberg@jus.umu.se

Kursintroduktion och registrering

Kursstart äger rum tisdagen den 6 november kl. 8.15 i Hörsal S205 i Samhällsvetarhuset. Det är mycket viktigt att du kommer dit för registrering. Viktig information om kursen kommer också att ges vid det tillfället.

Schema

Schemat finns till höger under Kursrelaterat. Där hittar du också en länk till kursplanen.

Kurswebb

Logga in på www.cambro.umu.se med din cas-användare. När du är inloggad kommer alla dina kurser att dyka upp på sidan som flikar i överkant. Klicka på Jök med inriktning mot service management för att komma åt all information och allt material som rör kursen. Mer information om Cambro kommer att lämnas vid registreringen. Obs! Kurshemsidan kommer att öppnas upp i samband med kursstart!

Kurslitteraturen

Kursen ställer stora krav på självstudier av litteraturen. Vi bedömer att all kurslitteratur är nödvändig för att uppnå kursmålen och för att klara tentamen. Läroböckerna bör även användas som arbetsmaterial (rättskälla) när ni löser seminarieuppgifterna. Så nya upplagor som möjligt av all litteratur rekommenderas. Vilken litteratur ni ska läsa framgår av kursplanen som finns till höger.

Lagbok är helt nödvändig och behövs redan från början. På den här kursen spelar det ingen roll vilken sorts lagbok du använder (blå, svart eller grön - de finns i olika varianter och prisklasser). Lagboken bör dock vara så ny som möjligt och inte äldre än två år. Obs! Det är studentens eget ansvar att hålla sig med gällande lagtext. Hur komplettering går till kommer du att lära dig under kursen.

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, inspelade föreläsningar (ljudsatta presentationer) vilka du tittar på via nätet, seminarier och handledning. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro. Undervisningens innehåll i stora drag framgår av schemat och kursplanen. På kursen tillämpas ett problembaserat lärande. Syftet med det problembaserade lärandet är att ni ska träna på att använda er av den juridiska metoden för att lösa juridiska problem. För att syftet med undervisningen ska kunna uppnås är det viktigt att ni arbetar aktivt i mindre basgrupper (grupper på 5-7 studenter) för att lösa de uppgifter ni blir tilldelade, innan varje seminarietillfälle.

Seminarierna

Alla seminarieuppgifter innehåller juridiska problem och frågor. Dessa ska alltid först förberedas i basgrupperna (dvs. små arbetsgrupper). Basgruppsindelningen görs i samband med eller strax efter kursstart. Seminarierna innebär att studenterna redovisar och diskuterar uppgifterna och de juridiska problemen i en seminariegrupp bestående av 4 basgrupper tillsammans med läraren. Att bolla resonemang och argument i grupper är ett viktigt bidrag till inlärningen.

Obs! Alla seminarier förutsätter att du är väl förberedd och aktivt deltar i diskussioner och förberedande basgruppsarbete. Som förberedelse inför basgruppsarbetet bör du även noga läsa de avsnitt där de aktuella rättsområdena behandlas i kurslitteraturen.

För seminarierna gäller obligatorisk närvaro. Om man inte är närvarande på  obligatoriska moment kommer man att föreläggas ett omprov (komplettering). Detta kan ske i olika former beroende på hur många seminarier som missats och hur många personer det rör sig om. Uppgifterna kan t.ex. bestå att göra en skriftlig uppgift, att delta i ett eller flera seminarier senare eller att man senare muntligen får redovisa seminariet inför den ansvarige läraren. Hur kompletteringar ska genomföras kommer således att bestämmas efter det att de ordinarie seminarierna genomförts.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment, en dugga samt genom en skriftlig salstentamen. Tentamen innehåller vanligtvis sex frågor á sex poäng, oftast problemorienterade. För godkänt resultat krävs 50% och för betyget väl godkänd krävs 75%. Om du uteblir eller blir underkänd vid det första tentamenstillfället kan ett nytt försök göras vid omtentamen. Mer information om tentamen, vilka hjälpmedel som är tillåtna m.m. kan du läsa om på kurswebben i Cambro.

Än en gång - varmt välkommen till kursen!

Med vänliga hälsningar,

Tobias Indén, kursansvarig lärare


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion