Juridik för psykologprogrammet, 6.0 hp

Kursen syftar till att ge juridiska kunskaper inom ett antal rättsområden som är av central betydelse för arbetet som psykolog.

Kursen inleds med en orientering om det svenska rättssystemet och en genomgång av centrala rättskällor. Här behandlas även allmänna juridiska frågor som skillnaden mellan lag, grundlag, förordning och myndighetsföreskrift. Under kursen behandlas vidare grundläggande aspekter på psykologens profession i offentlig och privat verksamhet, utifrån regler om allmän förvaltning, legitimation, ansvar och tillsyn, sekretess och tystnadsplikt, samt upprättande av intyg, dokumentation och delaktighet i teambedömningar. Kursen innehåller också delar med utgångspunkt i patientens perspektiv, såsom samtycke och tvång, samt regler som syftar till att motverka och förebygga ohälsa utifrån arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning.

Välkomstbrev våren 2018

Välkommen till kursen Juridik för psykologprogrammet, 6 hp. Kursen ska ge grundläggande kunskaper i juridik för psykologer. Nedan följer viktig praktisk information. Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Kontakter

Kursansvarig lärare: Ulrika Sandén, ulrika.sanden@umu.se

Kursadministratör: Sofia Strömgren, 090-786 74 19, sofia.stromgren@umu.se

Kursintroduktion och registrering

Kursstart och den första föreläsningen äger rum fredagen den 27 april 2018 kl.10.15 i s312. Det är viktigt att du kommer dit för registrering och introducerande föreläsning. 

Schema och kursplan

Schemat finner du till höger.

Kursplanen hittar du här: http://www.umu.se/sok/sok-kursplan/kursplan?code=19017

Kurswebb

Logga in på www.cambro.umu.se med din cas-användare. Kurssidan kommer att vara tillgänglig för deltagarna i samband med kursstart. När du är inloggad kommer alla dina kurser att dyka upp på sidan som flikar i överkant. Klicka på Juridik för psykologer för att komma åt information och material som rör kursen.

Kurslitteraturen

Kursen ställer stora krav på självstudier av litteraturen. Vi bedömer att all kurslitteratur är nödvändig dels för att uppnå kursmålen, dels för att klara tentamen. Läroböckerna bör även användas som arbetsmaterial (rättskälla) när ni löser seminarieuppgifterna.

Undervisningen

Kursen är uppbyggd på problembaserat lärande. Efter en introducerande föreläsning arbetar studenterna med juridisk problemlösning vid basgruppsarbeten och seminarier. Detta utgör basen. Den här sortens undervisning är ett effektivt sätt att lära sig juridik på.

Seminarierna

Alla seminarieuppgifter innehåller juridiska problem. Seminarieuppgifterna ska alltid förberedas såväl individuellt som i basgrupperna (= små arbetsgrupper). Basgruppsindelningen meddelas i samband med kursstart. Seminarierna innebär att studenterna redovisar och diskuterar uppgifterna och de juridiska problemen i en seminariegrupp tillsammans med läraren. Att bolla resonemang och argument i grupper är ett viktigt bidrag till inlärningen. OBS! Alla seminarier förutsätter att du både är väl förberedd och aktivt deltar i diskussioner och förberedande basgruppsarbete. Som förberedelse inför basgruppsarbetet bör du även noga läsa de avsnitt där de aktuella rättsområdena behandlas i kurslitteraturen.

Kurskrav och examination

Seminarierna är obligatoriska och examinerande.  En skriftlig hemtentamen avslutar kursen. Om du uteblir eller blir underkänd vid det första tentamenstillfället kan ett nytt försök göras vid omtentamen. Mer information om tentamen, vilka hjälpmedel som är tillåtna m.m., kan du läsa om på kurswebben i Cambro.

Än en gång – varmt välkommen till kursen!

Med vänliga hälsningar

Ulrika Sandén, kursansvarig lärare


Kursrelaterat

KursplanKurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema