Arbetsplatsanknutna studier, 15 hp

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om och förståelse för juridiska teoretiska problemställningar utifrån en praktisk yrkesrolls perspektiv på en praktikplats i Sverige eller utomlands.  Detta är en valbar kurs för programstudenter. Kursen kan ges på svenska och på engelska.

Kursen ges vid sex tillfällen per år med antagning till:

 • Första halvan av höstterminen
   
 • Andra halvan av höstterminen
   
 • Höstterminen halvfart
   
 • Första halvan av vårterminen
   
 • Andra halvan av vårterminen
   
 • Vårterminen halvfart

Kursen ger möjlighet att förena teoretiska kunskaper med praktisk verksamhet och genomförs i huvudsak på en arbetsplats, som bedriver verksamhet med juridisk inriktning (praktikplats).

Under kursen ska du genomföra praktik omfattande minst 8 veckor. Du ansvarar själv för att ordna en praktikplats. Innan du registreras på kursen ska kursansvarig ha godkänt praktikplatsen. Eventuella kostnader förenade med praktiken får studenten stå för själv. Ingen ersättning utgår alltså från universitetet.

På kursen förekommer två slags uppgifter som ska skickas in – dels kortare inlämningsuppgifter, dels ett individuellt skriftligt arbete. De kortare inlämningsuppgifterna är mindre uppgifter som lämnas ut allt eftersom kursen fortskrider. Det individuella arbetet ska avse en valfri frågeställning inom ett juridiskt område som anknyter till praktikplatsen. Därtill krävs aktivt deltagande under praktikperioden.

Uppgifter och information om kursen finns på kurshemsidan i Cambro. Den ska du få åtkomst till någon dag efter att du blivit registrerad på kursen. Om du får problem att nå kurshemsidan så kontakta kursadministratör Linda Andersson, linda.k.andersson@umu.se

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta kursansvarig Ulf Israelsson, via e-post ulf.israelsson@umu.se eller telefon 090-786 55 75.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Ulf Israelsson
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (90) 786 55 75

Kontaktformulär