Valbara kurser

Av den utbildningsplan som gäller för studenter som antagits till juristprogrammet inför höstterminen 2015, och därefter, framgår att de under termin sju och åtta ska läsa valbara eller fria kurser. Eftersom det handlar om två terminer ska alltså studenterna läsa sådana kurser om minst 60 hp. För att uppfylla kraven för juristexamen måste minst 30 hp av dessa vara på avancerad nivå och inom rättsvetenskap.

Studenter antagna fram till och med läsåret 2014/15 ombeds kontakta studievägledare Stefan Lidberg för information om vad som gäller för dem.

Här finns det aktuella utbudet av valbara kurser. Alla kurser är på avancerad nivå. Det bör noteras att utbudet av kurser kan variera mellan olika läsår.

Valbara kurser 2017/18

Valbara kurser 2018/19

För antagna till valbara kurser: välkomstbrev, kursplan, schema och annat

Studievägledare Stefan Lidberg kommer att informera berörda studenter om vilka anmälningskoder som gäller för de valbara kurserna.

Information om innehållet m.m. i de enskilda kurserna finns i respektive kursplan. För det fall att kursplan inte finns tillgänglig, eller om dessa inte ger tillräcklig information, går det också bra att prata med någon eller några av de lärare som normalt undervisar på kurserna eller kommer att undervisa på dem. Kontakta studievägledare Stefan Lidberg eller studierektor Nina Nilsson Rådeström för information om vilka lärare ni kan vända er till.

Observera att alla studenter på juristprogrammet är garanterad plats på ett urval av de valbara kurser som universitetet erbjuder inom ramen för programmet. Det gäller givetvis bara under förutsättning att förkunskapskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Någon garanti att få sitt förstahandsval finns däremot inte. Förkunskapskapskrav liksom information om hur de olika kurserna är upplagda m.m. anges i respektive kursplan.

Alla valbara kurser med undantag för Arbetsplatsanknutna studier och Praktisk Europaprocess finns även sökbara som fristående kurser. Det som skiljer de valbara kursalternativen från de fristående är förutom anmälningskoderna att behörighetsvillkoren delvis ser annorlunda ut samt att i kursplanerna för de valbara används juristprogrammets betygsskala.

Ambitionen är att varje läsår tillhandahålla ett så brett och omfattande utbud av valbara kurser som lärarresurser och ekonomiska ramar tillåter. Därigenom hoppas vi kunna tillgodose de olika intressen eller önskemål om fördjupning eller breddning som studenterna på juristprogrammet kan ha.

Det bör noteras att kurser i undantagsfall kan komma att ställas in.

I detta sammanhang vill vi också visa att studenterna genom de valbara kurserna har möjligheten att skapa sin egen profil på juristexamen. Skälen till att vilja profilera sin examen kan säkert variera. Men för att tydliggöra de olika profiler följer nedan en kortfattad information om de olika profilerna som finns i utbudet av valbara kurser läsåret 2018/19. Generellt gäller också att respektive profil kan förstärkas ytterligare genom val av ämne för det examensarbete som fullgörs inom ramen för juristprogrammet. Som framgår nedan kan det examensarbetet under vissa förutsättningar också användas för en magisterexamen.

Här finns en skiss över de olika profilerna

Det bör noteras att en eventuell profil inte framgår av benämningen på juristexamen. Den benämns fortfarande bara juristexamen. Det går inte heller ansöka till en profil. Ansökan sker till de enskilda kurserna.

Nedan följer en kortfattad presentation av de olika profilerna.

Profiler


Arbetsrätt

Som framgår av profilskissen ges tre kurser i arbetsrätt. Två av dem går på andra halvan av höstterminen och är om vardera 7,5 hp. Dessa båda kurser ges följaktligen parallellt på halvfart. För ytterligare arbetsrätt i sin juristexamen finns också som nämndes ovan möjlighet att skriva ett examensarbete inom området på juristprogrammets nionde termin.

Godkänt resultat på de tre arbetsrättskurserna samt ett examensarbete inom juristprogrammet i arbetsrätt ger också goda förutsättningar att erhålla en magisterexamen i rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt. Men då räcker det inte med de tre arbetsrättskurserna utan därtill kommer ett krav på godkänt resultat på kursen Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15 hp. Den kursen ges emellertid inte som valbar kurs. För att kunna antas till den måste det göras en ansökan till fristående kurs. Juriststudenter som godkänts på T 2 – Civilrätt kan efter ansökan få halva kursen tillgodoräknad då de under terminskurs två anses förvärvat de kunskaper och färdigheter första halvan av kursen ifråga.

Här återfinns examensbeskrivningen för magisterexamen.

Brott och straff

Nästa profil benämns brott och straff. Utbudet inom detta område består av tre kurser. Även här går det att skriva ett examensarbete inom området för att ytterligare profilera sin examen. Någon möjlighet att ansöka om magisterexamen med denna inriktning finns emellertid inte.

Familjerätt

Under detta begrepp hittar vi två kurser. Observera att kursen Barnrätt ges på halvfart under såväl höst- som vårtermin. Förutom fristående kursalternativ ges dessa båda kurstillfällen också som valbar kurs på socionomprogrammets sjunde termin. Precis som sagt ovan gäller att det går att skriva ett examensarbete för att profilera sin examen med ytterligare familjerätt. Det finns inte någon magisterexamen med denna inriktning.

Kommersiell rätt

Som framgår av skissen erbjuds under läsåret 2018/19 fem kurser med kommersiell inriktning. För mer kommersiell rätt i sin juristexamen utöver det kurserna erbjuder finns precis som för de ovanstående profilerna möjligheten att skriva ett examensarbete på juristprogrammet inom området.

De studenter som med godkänt resultat fullföljt tre av de fem kommersiella kurserna Kommersiell avtals- och marknadsrätt, Kommersiell EU-rätt, Internationell handelsrätt,  Beskattningsrätt II, Kredit- och exekutionsrätt och dessutom skrivit ett examensarbete med inriktning mot kommersiell rätt kan ansöka om en magisterexamen med inriktning mot kommersiell rätt. Observera att för närvarande kan inte International Commercial Arbitration ingå i den examen. Ambitionen är att även den kursen ska komma att omfattas av den kommersiella magisterexamen.

Examensbeskrivningens innehåll framgår här.

Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter

Här ger fyra valbara kurser. Observera att alla utom Praktisk Europaprocess ges på engelska.

Även för denna profil går det att ansöka om en magisterexamen. Förutsättningarna för det är godkänt resultat på kurserna Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles, 15 cr, Human Rights Law, 15 cr och Balance of Power and Constitutional Enforcement, 15 cr samt ett examensarbete på juristprogrammet inom området. Det finns inget krav på att examensarbetet ska skrivas på engelska. Examen benämns magisterexamen i rättsvetenskap med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, 60 hp. Beskrivningen återfinns här;

Se examensbeskrivning här

Mark- och miljörätt

Två av de valbara kurserna är inom mark- och miljörätt. För mer mark och/eller miljörätt i sin juristexamen finns också här möjligheten att skriva ett examensarbete inom något av dessa områden.

Med godkänt resultat på de två valbara kurserna samt ett examensarbete i mark- och/eller miljörätt finns förutsättningar att erhålla en magisterexamen i rättsvetenskap med inriktning mot mark- och miljörätt. Det som tillkommer för att erhålla den examen är godkänt på kurserna T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt, T 2 - Civilrätt, T 3 – Civilrätt och T 4 – Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt. Delar av dessa kurser kan efter ansökan tillgodoräknas som Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt som är den första kursen på magisterprogrammet.

Examensbeskrivningen ser ut så här.

Medborgaren och myndigheterna

Denna profil erbjuder tre kurser. Medicinsk rätt, Migrationsrätt och Beskattningsrätt II. Genom sitt val av ämne för examensarbete på juristprogrammet kan man profilera sig ytterligare inom området.

Det finns inte någon magisterexamen med denna inriktning.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion