Utlandsstudier

Som student på juristprogrammet vid Umeå Universitet har du möjlighet att tillbringa en del av din studietid på utländskt universitet.

Information om Erasmus+ och Nordplus. Onsdagen den 10 februari 2016, kl 13.15 i Rättegångssalen.

Ansökningsblankett Erasmus/Nordplus. Sista ansökningsdag 1 mars 2016.

Här hittar du information om International Office informationsträffar om utomeuropeiska utbytesplatser.

Du hittar information från International Office om utbytesstudier, centrala och fakultetsanknutna avtal, stipendier m m här.

Utlysningar från International Office sommarkurser i Indien och Kina samt Nordlys.

Platser genom avtal med Erasmus och Nordplus

Erasmus

Universitet Platser
Anglia Ruskin University, Chelmsford/Cambridge,Storbritannien 6
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Spanien 3
Kingston University, Storbritannien 4
Vilnius, Litauen 2
Institut d'Etudes Politiques, Lille, Frankrike 2
Tilburg University, Nederländerna 2
Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland 2/4
Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, Tyskland 2
Northumbria University, Storbritannien 4

Nordplus

Universitet Platser
Oslo *
Tromsö *
Bergen *
Helsingfors *
Lapplands universitet *
Åbo universitet *
University of Eastern Finland *
University of Iceland Háskóli Islands *
Reykjavik University Háskólinn í Reykjavik *
Köpenhamns universitet 1
Aarhus universitet *
Aalborg universitet *
Syddansk universitet *
University of Tartu *
Mykolas Romeris University *
Riga School of Law *

*)För platser inom Norplus gäller normalt två platser.

Ansökan för Erasmus och Nordplus - institutionsavtal

1. Erasmus

Umeå universitets deltagande i Erasmusprogrammet administreras centralt på universitetet av International Office. För mer information om Erasmus se International Office hemsida.

Några centrala avtal inom Erasmus administreras av International Office. De flesta avtal är dock tecknade på institutionsnivå och till viss del fakultetsnivå. Alla avtal finns presenterade i avtalsdatabasen.

2. Nordplus/Nordlys

Nordplus bygger på nätverk. Nätverken finns både centralt på International Office samt vid vissa institutioner däribland juridiska institutionen.
Utbytet inom Nordplus som hanteras av International Office är öppet för alla studenter vid Umeå universitet och kallas för Nordlys. International Office ansvarar för ansökan m.m. kring Nordlys. För mer information kontakta International Office.

För mer information om Nordplus/Nordlys Erasmus se International Office hemsida.

Som student på juristprogrammet kan man söka Nordplus-stipendium. Här finns information om Nordplus nätverk inom juridik. (LÄNK) Stipendiet gäller bara för studenter på juristutbildningen och studierna skall bedrivas vid ett nordiskt universitet.

Observera att stipendiesumman kan komma att ändras och är helt beroende av nätverkets tilldelning av medel. Stipendiet söks i särskild ordning under våren. Till stipendiesumman kommer ett mindre resebidrag. Studieplats utan stipendium kan också ordnas.

3. Hur och när ansöker man om nominering till platser som administreras av juridiska institutionen?

Ansökan görs på särskild blankett och lämnas till Lilliann Danielsson. Ansökan bör innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Personligt brev
  • Ladok-utdrag med avklarade kurser
  • Vid ansökan till Spanien, Frankrike och Tyskland, dokument som styrker språkkunskaper
  • Om du åberopar deltagande i Buddy-programmet som merit ska intyg om detta bifogas din ansökan.

Observera att du i din ansökan skall ange studetmail. Kommunikationen kommer att ske endast via studentmail.

  Lämna bara in en ansökan. Ansökan kan innehålla såväl Erasmus som Nordplusalternativ.

Information om de olika universiteten finns på universitetens hemsidor. Ange prioriteringsordning bland de universitet som väljs. Har man endast ett önskemål anger man bara det.

Ansökan skall vara Lilliann Danielsson tillhanda senast den 1 mars (är den dagen inte arbetsdag gäller istället nästkommande arbetsdag) för nästa läsår.

4. Särskilt angående studenter på juristprogrammet

Studenter på juristprogrammet kan använda 45 hp valbara kurser för att ta in utlandsstudier inom examen på 270 hp. För de studenter som antagits till nya juristprogrammet (fr.o.m. ht 2007) skall 15 hp av de valfria kurserna utgöras av studier på avancerad nivå i ämnet juridik/rättsvetenskap.

5. Generella villkor och urval för nominering till plats genom juridiska institutionen

Generella villkor

Studenten måste vara antagen till något av juridiska institutionens utbildningsprogram eller fristående kurser vid ansökningstillfället.

• Studenten måste med godkänt resultat ha klarat kurser i rättsvetenskap motsvarande minst 60 hp.

• Studenten måste ha de språkkunskaper som erfordras för att kunna bedriva studier på de orter man angivit i sin ansökan. Bedömer institutionen att sådana kunskaper saknas kan man alltså inte komma ifråga för berörd ort.

• Student som nominerats för plats inom universitetets bilaterala program kan inte nomineras genom juridiska institutionen.

Urval

Bland de studenter som uppfyller de särskilda villkoren för Nordplus och Erasmus samt de generella villkor som gäller vid juridiska institutionen sker urval för nominering enligt följande:
I första hand

1. Studenter som vid ansökningstillfället är registrerade på juristprogrammets sjätte terminskurs och har godkänt resultat från terminskurserna ett t.o.m. fem.

I den grupp som i första hand kommer i fråga för nominering för utbytesstudier ingår även studenter som beviljats studieuppehåll efter sjätte terminen på juristprogrammet (termin åtta) samt har godkänt resultat från terminskurserna ett t.o.m. fem.

Rangordning och nominering av platser bland dessa studenter sker enligt ett poängsystem där betygen på de fem första terminskurserna är avgörande. Här räknas AB = tre poäng, Ba = två poäng och B = ett poäng. Den som sammanlagt har högst antal poäng får sitt förstahandsalternativ. Den som har näst högst antal poäng får därefter sitt förstahandsalternativ om inte det redan har tilldelats den med högst poäng. Skulle så vara fallet tilldelas denne student sitt andrahandsalternativ.

Exempel: Student X som har tre AB, ett Ba och ett B får alltså tolv poäng medan student Y som har ett AB, tre Ba och ett B får tio poäng. X kommer alltså före Y vid fördelning av platser.

2. Skulle två eller flera studenter ha lika många poäng kommer den student som har flest AB att rangordnas högst.

3. Skulle två eller flera studenter ha lika många AB kommer den student som medverkat i universitetets ”Buddy-program” att rangordnas först.

4. Skulle två eller flera studenter inte kunna skiljas åt enligt p. 2 och 3 ovan sker nominering av platser mellan dem genom lottning.

För den som inte fått något av de angivna alternativen när fördelningen är klar kan ev kvarvarande platser erbjudas. Möjligheten att få en sådan plats utgår från den rankingplacering studenten har, dvs den högst rankade får möjlighet att välja först bland restplatserna. Denna möjlighet kan som regel endast erbjudas med mycket kort betänketid.

6. Försäkring

Alla utresande studenter inom utbytesavtal är försäkrade genom Kammarkollegiets samlingsförsäkring, Student Ut. Inför avresa tillhandahåller institutionen ett försäkringskort, Medical Insurance Card (MIC). Vid eventuell skada, olycka eller brott ska studenten fylla i en skadeanmälan. Denna skadeanmälan ska skrivas under av institutionens handläggare, diarieföras vid Registrator och skickas till Kammarkollegiet. För mer information om försäkringen se Kammarkollegiets hemsida.

Observera att det alltid är studentens skyldighet att se till att det totala försäkringsskyddet är tillräckligt under utlandsvistelsen. Det kan vara lämpligt att t.ex. ta kontakt med sitt eget försäkringsbolag för att få information om lämpligt försäkringsskydd. CSN har även en särskild försäkring att erbjuda utlandsstuderande, se CSN:s hemsida i det fall man känner att Umeå universitets försäkring inte täcker behoven.

Viktigt att komma ihåg är att den som ska resa till ett land inom EU/EES tar med det sjukförsäkringskort som Försäkringskassan utfärdar.

7. När får jag besked?

Beslut om vilka studenter som nominerats samt eventuella reservplaceringar kommer att meddelas personligen per telefon eller brev i slutet av mars.

8. Vad händer när man tackat ja till nomineringen?

Nominering

När man tackat ja till nomineringen skickar Lilliann Danielsson över namn och kontaktuppgifter till det mottagande universitetet. Observera att den slutgiltiga antagningen görs av det mottagande universitetet. Man är alltså antagen först när man skickat in sina ansökningshandlingar och fått en bekräftelse från partneruniversitetet.

Ansökan

Efter att partneruniversitetet fått kontaktuppgifter till studenten skickar universitetet ut information och anvisningar om hur man ansöker via e-post till studenten. Den student som inte hör något från det mottagande universitetet måste själv kolla upp detta och höra av sig till dem. Kontaktuppgifter till kontaktpersonerna kan man få från Lilliann Danielsson.
Observera att det är studenten ansvarar själv för att ansökningshandlingarna är partneruniversitetet tillhanda före sista ansökningsdatum.

Stipendium

Information om  Erasmusstipendiet skickas ut till studenten via mail.
Information om  Nordplusstipendiet  skickas ut till studenten från Nordpluskoordinatorn (koordinatorn för hela nätverket) via mail.


Övrig information

Ta del av den information kring utbytesstudier som finns på International Office hemsida. Där finns information om försäkringar m.m. International Office brukar också varje år i maj ha ett informationstillfälle för alla utresande studenter. Information om träffen skickas ut till alla nominerade.


Learning agreement


Innan studenten åker till partneruniversitetet skall det upprättas ett learning agreement, dvs ett avtal om vilka kurser studenten skall läsa. Anvisningar om detta kommer, för nominerade Erasmusstudenter att finnas i Cambro.

Även Nordplusstudenter skall upprätta ett learning agreement före utresan.

Tänk på…
- att vara ute i god tid med ansökan till universitetet. I de flesta fall krävs en underskrift från internationella koordinatorn och även godkännande av kurser. Boka gärna en tid med henne för detta. Kurser som skall godkännas kan ta extra tid,
- att själv söka information och hålla sig uppdaterad så att man inte missar något. För att få hjälp med att lösa ev. problem e.dyl. kan man alltid kontakta Lilliann Danielsson.
- utbytesprogrammet förutsätter att Dina utlandsstudier motsvarar heltidsstudier med normal studietakt alltså 30 högskolepoäng/termin. Antalet kurser som studenten behöver läsa för att komma upp i motsvarande heltidsstudier varierar med utbytesorterna.

9. Hur tillgodoräknas studierna?

I det förhandsbesked man fått framgår hur många poäng som får tillgodoräknas, under förutsättning att man klarar de överenskomna kurserna. Skulle den kurs som valts inte ges eller man av andra skäl behöver byta kurs måste man omedelbart kontakta Lilliann Danielsson för att få ett godkännande av alternativa kurser i Learning Agreement.

När du kommer hem ska du skicka in en ansökan om tillgodoräknande av kurserna. Detta görs till Studentcentrum. Mer information om detta samt blankett hittar du här.

Glöm inte att ta med utförlig information om kurserna tillbaka hem till Umeå, t.ex. Course Curriculum dvs. motsvarigheten till våra kursplaner.
De betyg som man får på de kurser som läses vid det utländska universitetet kommer inte att läggas in i Ladok och inte heller att skrivas ut på examensbeviset. Därför är det mycket viktigt att spara betygsdokumentet i original och även se till att få en förklaring till respektive universitets betygsskala (i de flesta fall brukar det medfölja betygsdokumentet). Dessa dokument behövs när man söker anställning.

10. Hur får jag studentbostad?

I vissa fall kan det mottagande universitetet förmedla studentbostad. I andra fall kan de vara behjälpliga genom förmedla tips om var man kan ordna med bostad. Boendekostnaden står studenten själv för. Var beredd på att standarden är en annan än man är van vid. Observera att man i en del fall kan vara tvungen att betala förskott/garantiavgift för boendet.

11. Behöver jag visum och uppehållstillstånd?

För frågor om visum och uppehållstillstånd hänvisas till International Office. Om det krävs uppehållstillstånd kan det behövas en redogörelse över hur studenten tänker finansiera sina studier i landet. Då behövs ett intyg att man är berättigad till, eller har beviljats studielån. Man kan också behöva ett intyg på beviljad studieplats och erhållet Erasmusstipendium. Man skall också kunna visa upp giltig sjukförsäkring - sjukförsäkringskort som kan beställas på Försäkringskassan. Ett råd är att man även tar med sig ett antal passfoton.

NORDPLUS

Om Nordplus

Som student på juristprogrammet kan du söka Nordplus-stipendium. Här kan du läsa mer om Nordplus nätverk inom juridik. Stipendiet gäller för studerande på juristutbildningen och studierna skall bedrivas vid ett nordiskt universitet. Stipendiet omfattar studier från 1 månad till 12 månader och skall avse heltidstudier.

 Stipendiesumman kan variera och är helt beroende av nätverkets tilldelning av medel. Stipendiet söks i särskild ordning.

Önskemål om universitet

I ansökan skall du rangordna på vilken ort studierna skall bedrivas.


Centrala avtal och fakultetsavtal

Besök UmU:s centrala sida för utbytesstudenter. I avtalsdatabasen kan du se vilka lärosäten som Umeå universitet har avtal med. Centrala avtal sköts av International Office.

F.A.Q.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

JuristprogrammetMinor Field Studies