Examensarbeten

Examensarbeten utförda av tidigare studenter på juristprogrammet

 

Examensarbeten 2011–

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Thelberg, Linda

Medbestämmande inom offentlig sektor - en undersökning av medbestämmande inom landsting.

2018

-

Lövmar, Lovisa

Nya krav på arbetsgivare att upplysa om anställningsvillkor - Nytt direktivförslag kolliderar med den svenska modellen?

2018

-

Börjesson, Karin

Fingerad arbetsbrist - När kan en arbetstagare få rätt?

2018

Hämta

Nilsson, Matilda

Religionsfrihet i arbetslivet - Arbetstagarens rätt att bära religiösa kläder och symboler.

2018

Hämta

Gretland, Kajsa

Vem är könsöverskridande? Om diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck.

2018

-

Kusnierz, Karolina

Sjuka arbetstagares anställningskydd och arbetsgivares ansvar för rehabilitering och anpassning.

2018

-

Svedman, Jens

Det statliga stödet till idrotten och dess aktörer i Sverige.

2018

-

Examensarbeten 2006–2010

HT 2010

HT 2009

Burman Kamilla - Gränsöverskridande koncernbidrag
En analys av hur de svenska koncernbidragsreglerna står sig i förhållande till EG-rätten och Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009
Bålfors Andreas - Från telegram till e-handel. En komparativ studie av 1924 års lagEriksson Susanna - Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän
Samband mellan kriminalitet och femininitet respektive maskulinitet
Fahlqvist Linda - Fastigheter belastade med avtalsservitut
- Problematik vid fastighetsöverlåtelser
Fredholm Eva - Varumärkesregistrering av dofter
En studie av dofters möjligheter till varumärkesregistrering utifrån kraven på grafisk återgivning och särskiljningsförmåga
Landgren Camilla - Våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn?
En kritisk analys av den straffrättsliga tillämpningen
Lind Yvette - Skattesituationen vid Öresund
En analys av problematiken associerad till gränsgångarna mellan Sverige och Danmark
Sigte Ida & Rebecka Isaksson - Allocation of Tanzanian Village Land to Foreign Investors. Conformity to Tanzania’s Constitution and the African Charter on Human and Peoples’ RightsStridh Anders - Idrottens juridifiering i ett EU-rättsligt perspektiv
Fri rörlighet och konkurrens inom idrotten
Svedberg Annica - Immaterialrättens kollision med konkurrensrätten. Licensvägran som missbruksform enligt artikel 82 EG-fördraget?

HT 2008

Flodin Therese – Naturreservat som verktyg för att bevara den biologiska mångfaldenEliasson Anna Medgärningsmannaskap. En problemlösare eller en problemskapare?Eriksson Leidö, Jan Legal Issues with Mixed Source Software in a Commercial Environment - and How to Avoid ThemKerttü Sofia Reach och produktvalsprincipen. En studie av förhållandet mellan kemikalieregistreringsförordningen och den svenska produktvalsprincipenSandelid Sofia Kommunala stöd till näringslivet och återkrav av otillåtna stöd - en komparativ studie av bestämmelserna i svensk rätt och i EG-rättenBengtsson Malin Gränsöverskridande koncernbidrag - bryter Sverige mot EG-rätten?Lindvall Anna Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar.Lo Presti Lynn Tidsbestämning av livstidsstraff. Omvandlingslagen i rättstillämpningenLindahl Jon Psykisk ohälsa i arbete. Arbetsskadeförsäkringens tillämpning ur ett genusperspektivSvensson Johanna Domstolars antaganden om våldtäktsdrabbades normala beteendenElveros Fredrik Beskrivande ordmärken. Kriterier för varumärkesskydd och skyddets omfattningBoström Josefin Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet – ett juridiskt "institut" eller ett pedagogiskt arbetsredskap?Fröström Linda How do NGOs work with peacebuilding in Cyprus?Wennberg Petra Lägenhetens skick Vid in- och avflyttningEriksson Björn Den svenska straffrätten på hal is. En studie av det straffrättsliga ansvarsområdet under lagidrottsutövningSandström David Får nationell rätt begränsa den fria konkurrensen? En studie av State Action-doktrinen inom gemenskapsrättenBrogren Arvid Oskyldighetspresumtionen och Yttrandefriheten. En studie av kollisionen mellan två rättigheter med utgångspunkt i Europakonventionen och Europadomstolens praxisStode Lina Rätt till ersättning för sjukvårdstjänster inom EU/EES. Svensk fallstudie.Norrman Helena Ridsportverksamhet. Hobby eller näringsverksamhet?Näsberg Kerstin Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Om regleringen av undantag från EU:s statsstödsreglerFalk Irene Berusning som brott. Kriminaliseringen av narkotikabruk ur ett straffrättsteoretiskt perspektivHoffman Anna Rätten att göra sina barn arvlösa. Om laglottens berättigande i det moderna svenska samhälletWramner Hanna & Renheim Emma COLOMBIA INTERNALLY DISPLACED PERSONS Restitution of abandoned land or compensation for the land lossLindberg, Rickard Rätten till jakt. Hur kan fastighetsägares jakträtt begränsas med stöd av lagen om viltvårdsområden?Arnfjell, Jens Företagsrekonstruktion och superförmånsrätt
– En studie av kravet på rekonstruktörens samtycke

HT 2007

Lundberg Daniel Ett tobaksfritt Sverige - ett radikalt steg för bättre hälsa. Särskilt om EG-rättslig möjlighet för Sverige att införa nationellt tobaksförbudAndersin Petra Överflyttningen av vårdnaden till familjehemBäckström Mikael En studie av - Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makarHenriksson Fredrik Godtrosförvärv av lösöre - En analys ur ett e-handelsperspektivWestlin Sofie Barns självbestämmanderätt i frågor om medicinsk vård och behandlingGruvris Mathias Återvinning i konkurs och återbäringsskyldighet i aktiebolagen – En jämförande studieSkoog Elisabeth Trygg arbetsplats för lärare. Lärares rätt till en god arbetsmiljö i relation till skolpliktenStenberg Heidi När brottsoffret är ett litet barn. Om förhör med barn som målsäganden och bevisvärdering i dessa fallAxelsson Martina Skiljeklausuler i kollektivavtalEgeltun Niklas Hävande av abonnemangsavtal som skydd mot olovlig fildelning
- Analys av lagförslaget i Ds 2007:29
Andersson Annika Människohandel och koppleri. Samma brott men två paragrafer?Johansson Linda  Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer i 22 § LAS - en rättslig och praktisk undersökning ur ett landstingskommunalt perspektivSvedjetorp Robert Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulderEnarsson Therese Rättsväsendets ansvar för brottsoffer - Information, bemötande och samordningMörsare Malin Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - En studie av lagen om besöksförbud ur ett brottsofferperspektivBörjesson Claes Kommunens skadeståndsansvar vid kränkning av elever i skolan. "Det går att reparera elever för bristande undervisning, men ett mobbningsoffer är skadat för livet"Lundberg Mikael Prövningen av återkravsbeslut i domstol. En analys av hur de processuella regler som styr prövningen används och bör användasLönn Cecilia Åklagarens skyldighet att föra talan om enskilt anspråk. En studie av hur lagstiftningen och dess tillämpning tillvaratar målsägandens intressen angående enskilt anspråk

HT 2006

Sandman Jeanette Jämkning av brottsskadeersättning - ur ett brottsofferperspektivRydbäck Johanna Wiik Karlsson Jenny Rätten till ett värdigt bemötande - En studie av brottsoffers upplevelserLejon Jenny Att kränkas ytterligare en gång? - en juridisk studie av brottsoffers rätt till försörjningsstöd Fanaei Salomeh Hedersrelaterat våld - en studie om kontrollerade beteende utifrån ett straffrättsligt perspektivKleist Rebecca Den objektiva domaren - en grundlagsbestämmelse som aldrig kan uppfyllas?Omma Inger-Ann Samisk sedvanerätt - enligt Lappkodicillen och renbeteskonventionerna. Har rätten förändrats?Söderberg Ronny Tolkning av försäkringsvillkor - en modifierad oklarhetsregel som särskild tolkningsregel Hellsten Sara Äganderättsförbehållens ändamålsenlighetNelhans Åsa Statsimmunitet mot exekution enligt folkrätten - ett rättsekonomiskt perspektivBergdahl Maria Se till mig som liten är - barn som bevittnar våld och andra övergrepp av och mot en förälder i vårdnads, boende och umgängeslagstiftningenHästbacka Rasmus Mellan konfrontation och samarbete - en studie av Industriavtalets reglering av stridsrätt och medling och avtalet betydelse för partsklimatetEk Emma Uppdelningen av föräldrapenningdagarna mellan könen - jämställdhet kontra valfrihetWesterlund Sara Widenbladh Marlene The Rural Judicial Facilitators Program in Nicaragua - an Exemplary Model of Restorative Justice?Öhlund Jonas Lex Uggla - Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktierEkman Corinne The Implementation Procedure in the WTO Dispute Settlement System - Today and in the FutureJohansson Maria Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och EuropakonvetionenLinghult Ylva Anställd? Ja, men hur? En studie av lagens regler kring anställningsformer idag och imorgon samt lagens tillämpning i två olika verksamheterSvedjevik Anna Familjen och jämställdhetsprincipen i skattelagstiftning - en analys av undervisning i skatterätt


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion