Till umu.se

Termin 3, Civilrätt, ht 2017

Litteratur

Skadeståndsrätt

Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt. Några huvudlinjer, 9 upplagan, Norstedts, Stockholm 2015.

Hellner, Jan och Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 upplagan, Norstedts, Stockholm 2014.

Fastighetsrätt

Grauers, Folke, Fastighetsköp, 21 upplagan, Juristförlaget, Lund 2016.

Grauers, Folke, Nyttjanderätt, 14 upplagan, Studentlitteratur, Lund 2014.

Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, 5 upplagan, Norstedts,
Stockholm 2015.

Victorin, Anders och Hager, Richard, Allmän fastighetsrätt, 7 upplagan, Iustus, Uppsala 2015.

Familjerätt

Agell, Anders och Brattström, Margareta, Äktenskap, samboende, partnerskap, 5 upplagan, Iustus, Uppsala 2011.

Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv, 4 upplagan, Iustus, Uppsala 2015.

Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 6 upplagan, Studentlitteratur, Lund 2017.

Sakrätt

Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, 7 upplagan, Norstedts, Stockholm, 2015.

Uppsatsarbetet

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, 3 upplagan, Norstedts, Stockholm 2015.

Svenska språknämnden, Svenska skrivregler, 4 upplagan, Liber, Stockholm 2017.

Referenslitteratur

Brottsoffermyndigheten, Referatsamling 2017.

Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, Norstedts juridik, 6 uppl. 2000, med supplement 2004 (kan köpas separat utan huvudboken).

Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, 10 upplagan, Iustus, Uppsala 2016.

Jensen, Ulf och Rylander, Staffan, Att skriva juridik. Regler och råd, 5 upplagan, Iustus, Uppsala 2012.

Zetterström, Stefan, Sakrättens fyra huvudfall, 4 upplagan, Iustus, Uppsala 2016.

Widerberg, Karin, Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar, Studentlitteratur, Lund 2003.

För samtliga delar av kursen

Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext.

Kurskompendier med artiklar, rättsfall, utdrag ur lagförarbeten m m, som distribueras av institutionen.


Relaterad information

Termin 3