Termin 2

Välkommen till Termin 2, Civilrätt, 30 hp, vt 2018!

Kursstart för vt 2018 uppdateras snart.

Schema: Preliminärt schema publiceras i mitten av december.

PBL
På T2 tillämpas - liksom på övriga terminer - i huvudsak s.k. problembaserat lärande, PBL. Under T1 har ni fått en inblick i hur det är att arbeta med denna metod.
 

Seminarierna
Seminarierna är obligatoriska och kan se ut på en rad olika sätt. Exempelvis kan de vara rättsfallsseminarier, rättegångsspel, diskussioner, debatter eller andra muntliga redovisningar. Även längden på dem kan variera. Ibland förekommer skriftliga komplement till seminarierna, t.ex. uppgifter som ska lämnas in innan seminariet. Det framgår av instruktionerna till varje seminarium hur det ska genomföras. Seminarierna ligger tillgängliga i Cambro senast en vecka innan seminariet.

De ska alltid förberedas i basgrupperna, men varje student ska vara beredd att svara självständigt på frågor under seminariet. Alla förutsätts delta aktivt och vi hjälps tillsammans åt att skapa en intressant, utvecklande och kreativ seminariemiljö. En jurist måste våga och vara van vid att självständigt och ibland offentligt föra fram sin åsikt, och försvara den mot meningsmotståndare om det behövs. Samtidigt måste man kunna arbeta tillsammans med andra i grupp. Detta övas här.

Seminarierna examineras med godkänt eller underkänt. Den individuella seminarieinsatsen betygsätts inte med graderad betygsskala, men om det skulle visa sig att en student inte är aktiv eller inte har förberett sig kan denna bli underkänd och kan då inte tillgodoräkna sig det seminariet. Läraren meddelar då studenten detta muntligen efter seminariet. En kompletteringsuppgift måste då göras.

Basgrupperna
De byts efter ungefär halva terminen. Utgångspunkten är att det INTE är tillåtet att byta vare sig seminariegrupp eller basgrupp under terminens gång, utöver vad som framgår av schemat. Om det finns ömmande omständigheter kan det i undantagsfall godtas. (Att seminariet t.ex. råkar kollidera med annan inbokad aktivitet eller att man bokat en semesterresa är normalt inget skäl till byte.) Det är kursansvarig lärare, alt. den lärare som håller i det aktuella seminariet, som beslutar om byte ska tillåtas. Studenten måste alltid kontakta läraren om denna fråga i god tid innan seminariet.

Närvaro – frånvaro
Som utgångspunkt gäller närvaro vid ALLA seminarier! Juristprogrammet har av tradition mycket mindre schemabunden undervisning än t.ex. naturvetenskapliga, tekniska och medicinska utbildningar. Vi anser därför att det är viktigt för era kunskaper och för utbildningsmiljön att ni närvarar vid de seminarier som erbjuds. Vid terminens slut sammanställs närvaron under kursen. Om det visar sig att studenten haft frånvaro gör läraren en bedömning av om detta kan godtas. Från rättgångsspel och de två avslutande integrationsseminarierna medges inte frånvaro. Närmare information om frånvaropolicyn, integrationsseminarierna m.m. ges vid kursstart.

Lagboken
Eftersom lagtext och regler är ert arbetsverktyg rekommendeeras att ni ALLTID tar med lagboken till seminarierna - dator är inte tillräckligt. Ni måste lära er att slå i lagboken snabbt och obehindrat inför tentamen (där har ni ju inte tillgång till dator).
 

Skrivuppgift
En individuell skrivuppgift (PM) på några sidor ska också författas. Poängen från (PM:et) läggs till den skriftliga digitala tentamen som avslutar kursen.

Skrivuppgiften ger även god träning i skriftlig framställning och tillämpning av den juridiska metoden. Närmare information om skrivuppgiften, poäng, bedömningsgrunder och möjlighet till feedback, lämnas vid kursstart samt i Cambro från kursens början.

Föreläsningarna
Föreläsningarna är frivilliga, men rekommenderas varmt eftersom de ger en överblick över olika ämnen och rättsfrågor samt skapar en möjlighet till kontakt med medstudenter och lärare. De flesta föreläsningar är av mer översiktlig karaktär och fungerar som en introduktion till nya rättsområden. Ni är så pass många studenter så försök att komma i god tid till föreläsningar och seminarier, så underlättar det för alla. Sena ankomster upplevs störande.

Självstudier
En viktig del är den enskilda inläsningen av kurslitteraturen. Den är främst ett viktigt hjälpmedel för att närmare förstå innehållet i och tillämpningen av rättsreglerna. Läs inte böckerna enbart för att få ”utantillkunskaper”. Centralt på kursen är istället att kunna tillämpa rättsregler på praktiska problem och scenarion. Observera att litteraturen förmodligen inte ger svar på alla dina frågor. Du måste ofta söka lösningar och argument i andra källor än i kurslitteratur, t.ex. i förarbeten och praxis.

Om kursråd och kursutveckling
Terminen utvärderas dels genom fortlöpande samtal mellan lärarna inbördes och med studenterna, dels genom att den terminsansvarige håller regelbunden kontakt under terminen med representanter för studenterna (kursrådet), dels genom en anonym, skriftlig utvärdering vid terminens slut. Inför varje terminsstart går vi igenom synpunkterna från kursråd och utvärderingar och försöker så långt det går att tillmötesgå era önskemål om förändringar. Det är därför mycket viktigt att ni besvarar kursutvärderingarna!

Kontakter
Kursansvarig lärare: Ann-Sofie Henrikson, 090-786 61 67

ann-sofie.henrikson@umu.se

Kursadministratör
Linda Andersson, 090-786 68 59

linda.k.andersson@umu.se

Övriga lärare framgår av schemat. För mejl och telefon till varje lärare se institutionens hemsida under Personal: www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion