Termin 1

T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt

Välkomstbrev HT 2017

Salve iuris studiosus et studiosa
välkomna till juristprogrammet och den första kursen på juristprogrammet! Här kommer information till dig som är nybliven student på juristprogrammet.

Välkomstbrev börjar skickas ut när andra antagningsomgången är klar, dvs. någon gång under vecka 33. Läs gärna studiehandledningen innan kursstart.

Registrering och kursstart
Kursen startar med registrering och introduktion.
Tid: Måndagen den 28 augusti kl. 08.15
Plats: Hörsal A, Samhällsvetarhuset (klicka på länken för karta) 
Har du inte möjlighet att närvara vid introduktionen måste du anmäla det i förväg till Stefan Lidberg stefan.lidberg@jus.umu.se, tel. 090-786 76 15, telefontid: må, ons, fre kl. 10.00 - 11.30, eller till studieadministratör Linda Andersson, tel: 090 - 786 68 59, e-post:linda.k.andersson@umu.se.

Kursansvarig lärare
Jan Leidö, tel. 090-786 58 92, e-post: jan.leido@umu.se. Ofta finns jag tillgänglig på mitt tjänsterum på femte våningen i Samhällsvetarhuset i korridor A på juridiska institutionen. Jag undervisar även på andra kurser och kan ibland, särskilt i början av terminen, vara lite svår att nå. Ta kontakt med mig i förväg om du har ett viktigt ärende. Det är alltid enklast att nå mig via e-post. 


Studie- och utbildningsadministratör
Linda Andersson, tel: 090 - 786 68 59, e-post:linda.k.andersson@umu.se
Studentexpeditionen, som finns i Samhällsvetarhuset på plan 5, är öppen måndag till fredag 09 - 11.30 (avvikelser kan förekomma). Telefon studentexp: 090 - 786 61 05.

Studievägledare
Stefan Lidberg, stefan.lidberg@umu.se tel. 090-786 76 15, telefontid: må, ons, fre kl. 10.00 - 11.30.

Amanuens
Carolinn Sandström kommer att vara kursamanuens. Hon nås på e-post carolinnsandstrom@hotmail.com.

Kursens innehåll
Kursen sträcker sig från 28 augusti till 30 oktober 2017.

Kursen består av tre delar: En introduktion till studier i juridik, civilrätt, samt civilprocessrätt. Av dessa delar utgör civilrätt det huvudsakliga momentet i undervisning och examination. Introduktionen till studier i juridik är nödvändig för att ta till sig studier under denna och framtida kurser, men utgör en relativt liten del av undervisningen. Delen i civilprocess avser att öka studenternas förståelse för förhållandet mellan civilrätten och tvistelösningssystemet.

Genom hela kursen tränas studenterna kontinuerligt i att söka juridiskt material, kritiskt granska det, identifiera och analysera rättsliga problem samt att skriftligt och muntligt redovisa argument för och emot olika lösningar på rättsliga problem.

Kursens första del syftar till att introducera studier i juridik. Här introduceras studenterna till rätten, rättssystemet och rättssamhället. Grundläggande frågor inom allmän rättslära – dvs. frågor som är gemensamma för olika delar av rätten – t.ex. rättens natur, rättskälleteori och juridisk argumention – introduceras och genom undervisning i rättsteknik, som fortgår kontinuerligt under kursen, får studenten insikt om såväl rättskällematerialet och dess användning som informationssökning och utredningsmetodik genom praktisk tillämpning. 
Genom biblioteksundervisning får studenterna insikt om bibliotekets resurser. Juristrollen introduceras och diskuteras under denna del, bl.a. genom kontakter med yrkesverksamma jurister.

Kursens huvudsakliga rättsområde civilrätt är delvis integrerat med processrätt för att belysa tvistelösningens betydelse för civilrättsliga frågor.

På civilrättens område, som behandlar regler för och mellan privatpersoner, studeras den förmögenhetsrättsliga systematiken, begreppsbildningen samt allmän avtalsrätt. Bland dessa utgör undervisningen i allmän avtalsrätt den centrala delen i civilrättsundervisningen. 

Inom allmän avtalsrätt, dvs. den del av avtalsrätten som är gemensamma för alla typer av avtal, behandlas särskilt frågor om avtals ingående, på egen hand och genom fullmäktig, i form av individuella avtal och standardavtal, avtals innehåll, särskilt avtalstolkning och utfyllning, samt frågor om ändrade förhållanden och ogiltighet. Avtalsrättens principer, begrepp, metodfrågor, struktur och innehåll uppmärksammas också.

Under kursen kommer studenterna även att analysera och diskutera rättsliga frågor utifrån rättvisa och likabehandling, samt tillämpa olika perspektiv på sådana rättsliga frågor.

Undervisningen i processrätt avser att ge en förståelse för tvistelösningens betydelse för civilrätten. Fokus ligger på statlig och privat civilrättsskipning, förfarandet i tvistemål, samt de processrättsliga ramarna för civilrättsliga tvister. Processrätten fördjupas genom en praktisk övning kopplad till den civilrättsliga undervisningen i form av ett rättegångsspel.

Tentamen
I slutet av terminen – under vecka 43 eller vecka 44 – sker en skriftlig tentamen. Ditt betyg grundas enbart på tentamensresultatet, men du måste få godkänt på kursens obligatoriska moment för att kunna tillgodoräkna dig kursen (se kursplanen angående examinationskrav).

Kurslitteratur
Här finns en lista över kurslitteraturen
Vad gäller lagtexten: Det finns tre huvudsakliga lagtextsamlingar - Sveriges Rikes Lag, Norstedts (blå lagboken), Svensk lag, Iustus (gröna lagboken) samt Sveriges Lag, Studentlitteratur (svarta lagboken). Alla tre går bra att använda på kursen, det spelar ingen roll vilken du väljer. Oavsett vilken lagtextsamling du väljer bör du dock ha så aktuell lagbok som möjligt, helst senaste utgåvan från 2017. Lagtext är mångt och mycket en färskvara. Dock så är denna första termin något speciell i dett avseende eftersom ni kommer läsa ämnen där lagstiftningen inte ändras så snabbt utan rättsutvecklingen skär primärt genom andra rättskällor. Därför är det möjligt att ha en något äldre lagbok första terminen och köpa en ny lagbok i början av 2018 när de nya lagböckerna kommer då aktuell lagtext blir viktigare under de följande terminerna.

Mer information om litteraturen och i vilken ordning ni bör läsa litteraturen finns i studiehandledningen.


Närvarokrav
All undervisning utom föreläsningar och övningar är obligatorisk. Om du är frånvarande vid ett obligatoriskt moment får du göra ett omprov i form av ett uppsamlingsseminarium, oavsett orsaken till frånvaron. Se mer information om frånvaro i studiehandledningen.

Om undervisning och pedagogik

Se studiehandledningen.

Kursråd och kursutvärdering
Det är viktigt att både studenters och lärares insatser utvärderas. Kursvärdering sker dels löpande under kursen, dels i slutet. Syftet med den löpande utvärderingen är att kunna fånga upp synpunkter från studenternas sida. Den avslutande utvärderingen görs för att kunna förbättra och behålla det som är bra med utbildningen. Den löpande kursvärderingen sker i form av samtal mellan mig som kursansvarig lärare och era studentrepresentanter (kursråd). Kursrådet består av 4-5 studenter och utses av er i början av terminen. Kursråd hålls vid ungefär i mitten av kursen. Vi lärare får därigenom en bild av hur ni studenter uppfattar kursarbetet.

Den avslutande utvärderingen sker skriftligt via internet. Där kan du som student anonymt framföra dina synpunkter. Den skriftliga utvärderingen sammanställs och kommuniceras med alla studenter.

System och IT-tjänster för studenter
Som student vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal system och IT-tjänster. Ett system är Portalen där du bland annat hittar student-e-posten och får tillgång till registreringar och resultat för dina kurser. Ett annat system är lärplattformen Cambro som används under kursen för att bland annat dela ut kursmaterial och lämna in arbetsuppgifter. Den aktiveras först i samband med kursstart. Mer information om dessa finns på www.student.umu.se/om-system-och-it-tjanster-for-studenter.

För att få tillgång till tjänsterna som ny student ska du aktivera ditt användarkonto. Innan kursstart skickas uppgifter om tillfällig identitet till dig från Umeå universitet. Den kan du använda för att aktivera ditt användarkonto. En annan möjlighet är att aktivera kontot genom ditt studera.nu-konto. Båda sätten att aktivera ditt användarkonto når du via länken ”Aktivera användarkontot” på www.student.umu.se/aktivering.
När du aktiverat kontot når du Portalen eller Cambro via högerlänkarna på studentwebben, www.student.umu.se.

Du som har läst vid Umeå universitet tidigare har redan ett användarkonto och behöver inte aktivera det igen (och får inte heller någon tillfällig identitet skickad till dig) utan kan nå våra system via länkarna till höger på www.student.umu.se. Har du glömt ditt lösenord eller vill byta gör du det via länken ”Glömt lösenordet?” intill inloggningslänkarna.
Om du får problem med att logga in i Portalen eller stöter på tekniska fel, skicka ett meddelande (ärende) till www.servicedesk.its.umu.se

http://www.jus.umu.se
juridiska institutionens hemsida hittar du information, som du kan ha nytta av. På kurshemsidan hittar du kursplan, schema, schemaändringar m.m. Kursens hemsida når du på http://www.jus.umu.se/utbildning/juristprogrammet/termin-1/t11_introduktion_till_-juridiken_och_civilratt/. Det finns även en kursplattform (Cambro), där material läggs ut, och dit du också skickar material från din basgrupp.

Tillgång till kursplattformen Cambro får du i samband med kursstarten. Det är bra om du därefter bekantar dig med kursplattformen så snart som möjligt så att du inte missar viktig information. För att komma in på kursplattformen loggar du in med din UmU-identitet, som du fått via ditt användarkonto (se ovan).

Än en gång, varmt välkommen till juristprogrammet i Umeå och dess första termin!

Jan Leidö
Kursansvarig

Linda Andersson
Kursadministratör


Terminsrelaterat

Kursplan

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema HT 17