Programmets innehåll och upplägg m.m.

Den redovisning av innehåll och upplägg som följer nedan gäller för de studenter som påbörjat sina studier på juristprogrammets första termin under höstterminen 2014 eller tidigare. Motsvarande information för de som påbörjat sina studier höstterminen 2015 eller senare återfinns här.

Terminerna 1 till 8 består av baskurser, valbara kurser och fria kurser. Under termin 9 skall studenten författa ett självständigt arbete. För juristexamen vid Umeå universitet krävs kurser på avancerad nivå motsvarande minst 60 högskolepoäng i juridik/rättsvetenskap. I utbildningen ingår obligatoriska kurser på avancerad nivå omfattande 45 högskolepoäng. Den studerande måste därför inom ramen för de valbara/fria kurserna läsa ytterligare 15 högskolepoäng i juridik/rättsvetenskap på avancerad nivå för att uppfylla examenskraven.

Utbildningen syftar inte bara till ett studium av rättsreglerna, utan också till att ge studenten en vidgad förståelse för rättssystemet utifrån bl.a. mångfalds- och genusperspektiv. I utbildningen betonas vidare rättens internationalisering och den europeiska rättens påverkan på det svenska rättssystemet. Genom det problembaserade lärandet och studiet av rätten ur olika perspektiv tränas studenternas förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera rättsliga problem. Utbildningens upplägg och innehåll förbereder således studenterna för den verklighet som praktiskt verksamma jurister möter i det dagliga arbetet, samtidigt som den uppfyller de nationella målen för juristexamen.

Baskurser

Baskurserna, som är obligatoriska, ges på terminerna 1 till 6 samt första halvan av termin 7 (se programöversikten) och omfattar sammanlagt 195 högskolepoäng. Studenter som följer juristprogrammet är garanterade plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet, under förutsättning att förkunskapskraven för aktuell kurs är uppfyllda.

Valbara kurser

På en valbar kurs har studenter som följer utbildningsprogrammet platsgaranti på ett urval av de kurser i juridik/rättsvetenskap som institutionen erbjuder, dock inte med garanti på förstahandsval. En förutsättning är att den studerande uppfyller de förkunskapskrav som framgår av kursplanen för den aktuella kursen. Se fristående kurser för en sammanställning av utbudet av valbara kurser - som kan ändras över tiden.

Fria kurser

Fria kurser kan ingå i examen under förutsättning att de inte har ett likartat innehåll som de baskurser och valbara kurser som ingår i programmet. Fria kurser söks i öppen konkurrens. Även kurser som ges på andra lärosäten i Sverige eller utomlands kan tillgodoräknas som fri kurs.

Bland de valbara och fria kurser om sammanlagt högst 45 högskolepoäng som kan läsas inom ramen för programmet måste kurser på avancerad nivå motsvarande minst 15 högskolepoäng i juridik/rättsvetenskap ingå.

Självständigt arbete (examensarbete)

Det självständiga arbetet omfattar 30 högskolepoäng. En förutsättning för att få påbörja arbetet är att den studerande uppfyller de förkunskapskrav som framgår av kursplanen. I examensarbetet skall den studerande tillämpa de kunskaper hon eller han förvärvat under studietiden. Arbetet skall innebära en ämnesmässig fördjupning i juridik/rättsvetenskap. För att möjliggöra en koppling av det självständiga arbetet till praktisk juridisk verksamhet kan den tid som ägnas åt arbetet delvis förläggas till en arbetsplats. En handledare som har ansvaret för att ämnesfördjupning uppnås utses alltid.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

JuristprogrammetProgramöversikt