Programmets innehåll och upplägg m.m.

Den redovisning av innehåll och upplägg som följer nedan gäller för de studenter som påbörjat sina studier på juristprogrammets första termin under höstterminen 2015 eller senare. Motsvarande information för de som påbörjat sina studier höstterminen 2014 eller tidigare återfinns här.

Juristprogrammet förbereder för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, som t.ex. domare, åklagare och advokat. Utbildningen ger också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom t.ex. banker, försäkringsbolag, privata företag, statliga och kommunala myndigheter samt andra organisationer. Programmet förbereder också för studier på forskarutbildningsnivå.

Programmets inriktning är att ge studenten metoder för analys, argumentation och problemlösning. Den analytiska och metodologiska träningen betonas genomgående samtidigt som stor vikt fästs vid muntlig och skriftlig framställning. Studenten kommer till följd av detta att vara mycket väl lämpad för arbete med juridiska problem och frågeställningar. Hon eller han har också utmärkta förutsättningar för att ta sig an en lång rad andra kvalificerade arbetsuppgifter av skiftande natur som ställer krav på analytisk förmåga, argumentationsanalys och förmåga till muntlig och skriftlig framställning.

Programmet bygger på ett problembaserat lärande, där den enskilde studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen för lärandet. Den undervisning som bedrivs under utbildningen genomförs vanligtvis i mindre grupper i bl.a. seminarier, övningar och processpel.

Programmet syftar inte bara till ett studium av rättsreglerna, utan också till att ge studenten en vidgad förståelse för rättssystemet utifrån bl.a. ett genusperspektiv samt den europeiska rättens påverkan på det svenska rättssystemet. Genom det problembaserade lärandet och studiet av rätten ur olika perspektiv tränas studentens förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera rättsliga problem. Programmets upplägg och innehåll förbereder således studenten för den verklighet som praktiskt verksamma jurister möter i sitt dagliga arbete.

Förutom en ämnesmässig progression innehåller programmet en progression vad avser bl.a. analysförmåga, problemlösning samt förmåga till muntlig och skriftlig framställning. Under programmets gång tilldelas studenten alltmer komplicerade och sammansatta uppgifter, vilket innebär att kraven på analys- och problemlösningsförmåga successivt ökar.

Programmet består av baskurser, valbara kurser och/eller fria kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå.

För att erhålla en juristexamen vid Umeå universitet krävs kurser på avancerad nivå motsvarande minst 80 högskolepoäng i huvudområdet rättsvetenskap. I programmet ingår obligatoriska kurser på avancerad nivå som omfattar 50 högskolepoäng. Därutöver måste alltså studenten läsa ytterligare valbara/fria kurser om 30 högskolepoäng i rättsvetenskap på avancerad nivå för att uppfylla kraven för juristexamen.

Baskurser

Baskurserna ges på programmets terminer ett till och med sex och på den nionde terminen (se programöversikten nedan). De omfattar sammanlagt 210 högskolepoäng. Student är garanterad plats på alla baskurser under förutsättning att förkunskapskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Förkunskapskapskrav liksom information om hur de olika kurserna är upplagda anges i respektive kursplan.

Kurserna T 6:2 - Rättens historia, teori och metod, 20 högskolepoäng, och T 9 - Examensarbete, 30 högskolepoäng, är på avancerad nivå. Övriga baskurser är på grundnivå.

Valbara kurser

Under programmets termin 7 och 8 läser studenten valbara och/eller fria kurser.
En sammanställning av utbudet av valbara programkurser – som kan ändras över tiden – finns på www.jus.umu.se.
Studenten är garanterad plats på ett urval av de valbara kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet under förutsättning att förkunskapskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Någon garanti att få sitt förstahandsval finns dock inte. Förkunskapskapskrav liksom information om hur de olika kurserna är upplagda anges i respektive kursplan.

Fria kurser

Fria kurser kan ingå i examen under förutsättning att de inte har ett likartat innehåll som de baskurser och valbara kurser som också ska ingå i examen. Fria kurser söks i öppen konkurrens. Även kurser som ges på andra lärosäten i Sverige eller utomlands kan tillgodoräknas som fri kurs.
Som ovan nämnts så måste det i en juristexamen som utfärdas vid Umeå universitet ingå kurser på avancerad nivå motsvarande minst 80 högskolepoäng i huvudområdet rättsvetenskap. Det innebär att förutom de baskurser som ges på avancerad nivå måste valbara/fria kurser om 30 högskolepoäng i rättsvetenskap på avancerad nivå ingå i examen.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

JuristprogrammetProgramöversikt