Inför examensarbetet

Allmän information för kursen Examensarbetet (Termin 9) HT2016

Innehåll

(ANG. BETYGSKRITERIER OCH RIKTLINJER FÖR EXAMINATION M.M. - SE KURSWEBB.)

Kursansvarig: Örjan Edström

Information_om_termin_9

Allmän information

Aktuellt om stipendier, priser och praktikmöjligheter

Praktiska_instruktioner_inför_opposition_på_uppsatser

Vanliga_frågor_(FAQ)

Övrig_information

Material_m.m._från_och_inför_föreläsningar

 

(Information om eventuella handledningsgrupper meddelas först i september via kurswebben!)

_____________________________________________________

UMEÅ UNIVERSITET INTRODUKTIONSBREV HT 2016
Juridiska institutionen
Örjan Edström, professor

Information om termin 9, HT 2016

Juristprogrammets nionde termin ägnas åt ett examensarbete om 30 poäng. Terminen HT 2016 inleds med en obligatorisk metodkurs som startar måndagen den 29 augusti och avslutas den 9 september.

Termin 9 har under det senaste åren genomgått förändringar med bl.a. fasta examinationsperioder, tydligare kriterier för betygsättning och en klar åtskillnad mellan handledare och examinator. Förändringsarbetet är i linje med de ändringar som samtidigt pågår vid andra juristutbildningar i landet. Ett obligatoriskt moment är också opposition på en annan uppsats samt deltagande i två ytterligare examinationsseminarier.

Undervisningen under termin 9 inleds med en introduktion till uppsatsskrivandet inom ramen för den inledande kursen i metod- och teorifrågor, information om databaser m.m. För övrigt sker metodundervisningen i seminariegrupper, grupphandledning och individuell handledning under höstterminen.

Kursen Examensarbetet kan fullgöras enligt två huvudalternativ:

(1) Ett alternativ – som är huvudalternativet – är att ägna hela terminen åt att skriva en uppsats. För dig som väljer denna variant är det särskilt viktigt att du kommer igång tidigt med arbetet. Välj ämne så snart du kan och börja gärna samla information och material redan innan terminen börjar. Du är välkommen att diskutera ämnesval med lärarna på institutionen.

En blankett för angivande av uppsatsämne och önskemål om handledare finns tillgänglig på kurswebben för alla som har blivit antagna till termin 9. Blanketten lämnas till kursansvarig senast den 3 september. Beslut om handledare meddelas preliminärt den 11 september via kurswebben. Vid fördelningen vägs studenternas önskemål mot institutionens och handledarnas resurser.

(2) Ett andra alternativ är att göra ett MFS-arbete (Minor Field Studies). Det innebär att resa på Sida-stipendium till ett utvecklingsland och skriva en uppsats om några rättsliga förhållanden i det valda landet. Juridiska institutionen har för år 2015 fått medel motsvarande några stipendier. (För information om ansökningstid, kontakta Erik Persson, juridiska institutionen Erik.Persson@jus.umu.se ). Även för en s.k. MFS-uppsats ska studenten ha en handledare vid institutionen (se ovan).

En särskild kurs för praktik, "Arbetsplatsanknutna studier", innebär 8 veckors praktik på en arbetsplats under termin 7 eller 8. Studenten ordnar själv praktikplats som ska godkännas av institutionen. Vi vill dock för att undvika missförstånd göra klart att denna kurs med praktik inte kan läsas parallellt med termin 9 Examensarbetet eller efter termin 9. För den som ev. väljer att förlägga tid under uppsatskursen under termin 9 till en arbetsplats, görs heller ingen särskild bedömning vad gäller tidskriteriet vid betygsättning av uppsatsen.

Med vänlig hälsning

Örjan Edström, kursansvarig, orjan.edstrom@jus.umu.se

Studieadministratör vanessa.vincentie@jus.umu.se , tel.090-786 50 86

__________________________________________________

Allmän information

Den inledande metodkursen till T9 Examensarbetet ht 2016 och Självständigt arbete i rättsvetenskap, genomförs enligt schema och omfattar en vecka.


Omslag uppsatser m.m. Universitetets profilprogram är tillgängligt för nedladdning även för studenter. Mallar finns på institutionens hemsida under fliken "För våra studenter" och vidare länken "Skrivguide..."
 

Stipendier och priser. Vi får ständigt in information om stipendier och priser för bra uppsatser - se information och länkar längre ner samt på kurswebbens "Anslagstavla"!

Blankett för att meddela uppsatsämne och önskemål om handledare finns tillgänglig på kurswebben. Ladda ner, spara blanketten på din dator, skriv ut och fyll i den. Lämnas till kursansvarig lärare Örjan Edström senast den dag som framgår av schemat. Uppgifterna ligger till grund för institutionens fördelning av handledare.

Kurskompendium kommer inte att dela ut ht 2015 för den inledande metodkursen. Kurslitteratur framgår av meddelande på Anslagstavlan. Material inför seminarier och genomgångar kommer att distribueras via kurswebben för egen utskrift.
 

Fördelning handledare och handledningsgrupper ht 2016 görs inom 2 veckor efter kursstart (se schemat). Handledare fördelas så långt möjligt med hänsyn till ämnesområde, era önskemål samt tillgång på handledare vid institutionen. Längre ner på sidan (under rubriken Handledningsgrupper) ska fyllas på med information om sammankomster i handledningsgrupper etc. Sammankallande lärare ansvarar för att meddela tid och lokal för första sammankomst.

Fördelningen av handledare utgår så långt möjligt från era önskemål och inriktningen på den kompetens som respektive lärare i första hand har. Ibland kan vi emellertid inte tillgodose alla önskemål fullt ut. Det hänger samman med att lärare vid sidan av andra arbetsuppgifter har olika utrymme för handledning i sina tjänster pga. andra åtaganden. När du tilldelats handledare, kontakta så snart som möjligt honom eller henne för att planera arbetet.
 

Zeteo (rättsdatabas som ersatte den tidigare Rättsbanken). Gällande inloggningsrutinerna innebär att studerande loggar in via UB. Ang. ev. inställningar i din dator, se länkar och mer information längre ner!
 

Praktik under kursen Examensarbetet. De uppsatser som skrivs av studenter, som väljer att förlägga en del av termin 9 och den tid man ägnar uppsatsen till en arbetsplats, ska motsvara 30 poäng på samma sätt som uppsatser som skrivs utan anknytning till praktik. Något godkännande av praktikplats e.d. behövs inte från institutionens sida. Man kommer också att få en handledare utsedd vid institutionen.

För praktik inom ramen för juristutbildningen hänvisar vi till den särskilda kurs som utgörs av just praktik. Denna kurs kan inte läsas parallellt med kursen Examensarbetet/Termin9 eller efter kursen Examensarbetet/Termin9.

Vi rekommenderar starkt att den som på eget initiativ gör praktik samtidigt med uppsatsskrivandet utnyttjar praktiken i uppsatsarbetet och inte till att utföra ordinarie arbete.

Någon särskild beräkning av poäng för tidsaspekten görs inte för studerande som själva väljer att göra praktik under uppsatskursen.


Med tanke på framtida yrkesverksamhet, ansökan om anställning etc., bör man lämpligen begära att få ett intyg från arbetsplatsen att man förlagt en del av studierna dit.

Praktiska instruktioner inför opposition på uppsatser

Kriterier för bedömningen av uppsatser kommer att finnas på kurswebben. Kriterierna utarbetas i syfte att säkra kvalitén på examensarbeten och uppsatser på nationell nivå. Umeå gäller enligt kursplanen att uppsatsen ska vara klar "i rimlig tid" för att kunna erhålla högsta betyg.
Kursansvarig bestämmer vem som opponerar på vem. Parvisa oppositioner ska undvikas och detta medges endast i mycket särskilda fall.
Tidpunkten för seminariet, dvs. valet av examinationsperiod som fastställs av institutionen, väljs av den studerande. Se vidare Riktlinjer för HT2015. På Kurswebben.
Uppsatsen ska vara opponent, handledare och examinator tillhanda minst tio dagar före seminariet.
Uppsatsen lämnas in via en mapp som finns på Kurswebben under Filsamlingen. Examinator, opponent samt övriga intresserade laddar själva ner uppsatser via Kurswebben/Filsamlingen.
Uppsatsen ska lämnas till institutionen i 1 pappersex (tryckning ombesörjs och bekostas av författaren) samt i en PDF-fil. Dessa dokument/filer lämnas i definitiv version kort efter examinationen av uppsatsen.
Alla uppsatser ska arkiveras i DIVA (Umeå universitets publikationsdatabas). Ska uppsatsen dessutom publiceras via DIVA, dvs. läggas ut i fulltext, krävs godkännande av författaren på den blankett som fylls i samband med att uppsatsen examineras. Detsamma gäller pappersversionen av uppsatsen arkiveras på institutionen. Syftet med publiceringen är att på ett praktiskt sätt göra examensarbeten tillgängliga för en bredare publik. Uppsatser som ska publiceras på detta sätt måste förutom i papperskopior även inlämnas elektroniskt i form av en PDF-fil. Alla uppsatser ska således finnas tillgängliga på institutionen i pappersversion, även om de publiceras i fulltext i DIVA. Utan tillstånd kommer enbart författarens namn och uppsatsen titel att publiceras i DIVA.
Med tanke på att smärre justeringar, som i princip inte påverkar betyget, kan göras efter examination, kan det vara klokt att vänta med att lämna in pappersversionen först när eventuella korrigerar har gjorts och senast en vecka efter examinationen. Exakt samma version ska även skickas in i PDF-format.
Angående riktlinjer och vägledning för opponenter, se Kurswebben.

Vanliga frågor (FAQ):

En vanlig fråga rör uppsatsens omfång. En uppsats omfattar normalt högst ca 50 sidor. Detta är en riktlinje och inte något absolut krav. Uppsatsen ska skrivas med radavstånd 1,5 och 12 punkters teckenstorlek.

Det angivna sidantalet omfattar ca 20.000 ord eller ca 140.000 tecken inklusive blanksteg.

Kom ihåg att vid betygsättning gäller i första hand uppsatsens kvalitet, dvs. kvalitet går före kvantitet.

På kursen Självständigt arbete i rättsvetenskap ska en 15-poängsuppsats skrivas och för den gäller riktlinjerna att den högst ska omfatta ca 35 sidor och högst ca 10.000 ord.

Kommer uppsatsen att publiceras på nätet?

Se ovan! Alla uppsatser ska arkiveras i DIVA (Umeå universitets publikationsdatabas). Ska uppsatsen dessutom publiceras via DIVA, dvs. läggas ut i fulltext, krävs godkännande av författaren som lämnar in en blankett för att godkänna publiceringen. Syftet med publiceringen i DIVA är att på ett praktiskt sätt göra examensarbeten tillgängliga för en bredare publik. Uppsatser som ska publiceras på detta sätt måste därför förutom i papperskopior även inlämnas elektroniskt i form av en PDF-fil. Alla uppsatser ska således finnas tillgängliga på institutionen både som PDF-fil och i pappersversion, även om de publiceras i fulltext i DIVA. Utan tillstånd för fulltextpublicering kommer enbart författarens namn och uppsatsen titel att finnas i DIVA.

Jag vill opponera på min studiekompis uppsats, så opponerar hon sedan på min. Det är väl praktiskt, och fort går det också.

Många handledare ställs inför frågan om två studenter inte kan opponera på varandras uppsatser. Den frågan uppkommer dessutom ofta när det är bråttom och man inte tycker det finns tid att avvakta att en opponent utses i vanlig ordning. I princip ska det inte förekomma att man opponerar ömsesidigt på varandras uppsatser. Vi lägger stor vikt vid kvalitetsaspekter på vår utbildning. Vi kan då inte ha en ordning där vår examinationsprocess kan ifrågasättas. Det blir en slags jävssituatiton när man opponerar på varandras uppsatser. Även om studenters opponerande i sig inte är myndighetsutövning och det inte föreligger en formell jävssituation, så ingår ändå opponerandet respektive responderandet i den bedömningsprocess som ligger till grund för examinators beslut/myndighetsutövning, och vi beaktar sådana aspekter som en viktig del i vårt arbete med att kvalitetssäkra vår utbildning. Slutligen vill vi framhålla att det är vår erfarenhet att studenter gör bra och seriösa insatser när de opponerar!

Vad gäller i övrigt i samband med att jag ska presentera min uppsats, vem ordnar opponent och liknande?

Institutionen gör ett schema för opposition/försvar av uppsatser. Schemat utformas med utgångspunkt i uppsatser som lämnats in innan deadline för inlämning (se Se Kurswebben och riktlinjer för HT2015; fliken Kursinformation.) Observera därför deadline för inlämning! Inlämningsmappen stängs efter deadline!

Finns det några tips på frågor som jag bör ta upp när jag opponerar på en uppsats?

Ja, kolla in dokument Checklista för opponenter som kommer att finnas på Kurswebben.

Vad är Minor Field Studies (MFS)?

Man vistas två månader i ett utvecklingsland, samlar material och skriver sin uppsats när man kommit hem. Mer information - se länken och informationsbrevet längre ner på sidan. (Gäller ej C-kursen.) Kontaktperson/-lärare för MFS-studier är Erik Persson.

Betalar institutionen om jag behöver fjärrlåna litteratur på UB? Institutionen betalar inte för boklån till uppsatser vare sig direkt eller via handledares ”bokkonto”.

Betalar institutionen om jag behöver beställa material från domstolar? Nej, institutionen betalar inte för beställt material. Däremot kan uppsatsförfattare undgå kostnader om handledaren beställer materialet (vilket då formellt görs från universitetet som myndighet).

Hur kommer jag åt Zeteo och andra databaser?

Studenter når databaser via UB:s hemsida.


 

Stipendier, priser och praktikmöjligheter – några möjligheter
(uppdateras ej kontinuerligt)

Nedanstående stipendier m.m. är inte en fullständig förteckning. Vi har inte administrativa förutsättningar på institutionen för att ge en fullständig information i dessa frågor. Institutionen svarar heller inte för informationen är aktuell.

OBS! Eftersom det finns en mängd organisationer som fortlöpande under året utlyser uppsatstävlingar med varierande utlysnings- och inlämningsdatum, bör den intresserade själv kontrollera att en pristävling är aktuell hos utlysaren ifall texten nedan avser tidigare läsår

Ohlin institutet. Den som skriver uppsats med anknytning till frågor om

internationalisering, demokrati och marknadsekonomi, kan delta i institutets tävling. Uppsatsen ska ha minst VG eller motsvarande (AB på juristlinjen). Se www.ohlininstitutet.org


Pristävling uppsatser i arbetsrätt. Arbetsrättsliga föreningen utlyser årligen en pristävling för bästa arbetsrättsliga uppsats. Uppsatsen skickas till Arbetsrättsliga Föreningen, Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm. Mer information finns på länken Pristävling.


Centrum för rättvisa brukar utlysa utlyser uppsatsstipendium om 25 000 kronor. Det är Midander-Lönnstipendiet som ska premiera den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter. Ämnet kan vara processrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och så vidare, men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Familjens jurist är Sveriges största familjerättsliga byrå och delar ut pris för bästa uppsats i familjerätt. För att uppmuntra fördjupad kunskap inom fackområdet har Familjen jurist, tillsammans med fakulteten i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå fastslagit ett årligt stipendium. Stipendiet delas ut för bästa slutuppsats inom svensk och internationell familjerätt.

Brottsoffermyndighetens pris för bästa uppsats för att locka studenter att fördjupa sig i viktimologiska frågor. Se myndighetens hemsida för ytterligare information.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1523&refid=1308&parentId=1302

Riksidrottsförbundet - bidrag till uppsatser. Förbundet skriver själv: Som stimulans för att utveckla och stödja studier om bredd- och motionsidrott finns möjlighet att få ett bidrag från Riksidrottsförbundet. Syftet är att uppmuntra studier i ett mycket brett perspektiv, från enskilda individers upplevelser av idrott i alla åldrar till föreningar och organisationers olika verksamheter och dess effekter. Alla vetenskapsområden kan således förekomma. I första hand avses bidrag till uppsatser på den högsta nivån inom respektive ämne, oftast D-nivå. Vid medicinsk faktultet avses examensuppsats. I andra hand kan även C-nivå komma ifråga. Uppsatsen måste dock omfatta minst tio poäng. Ansökan skickas till Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Mer information och ansökningsblanketter finns på RF:s hemsida www.rf.se

Andra organisationer som delar ut priser, stipendier m.m. är Ackordcentralen Norrlands stipendier, JUSEK, Konkurrensverket, Vinges och Institutet för fastighetsrättslig forskning i Uppsala. Googla och botanisera gärna på deras hemsidor för aktuell information!

http://www.vinge.se/sv/Karriar/For-dig-som-ar-student/Vingestipendiet/ http://www.jusek.se/templates/JK_SimplePage.aspx?id=50191 http://www.kkv.se/t/Page____3518.aspx http://www.uu.se/Adresser/SI5.html


Arbetsplatser för praktik (endast arbetsplatser som kontaktat oss):

Eftersom det finns en mängd organisationer som årligen informerar om att man vill ta emot praktikanter, bör den intresserade själv kontrollera att praktikplatser är aktuella ifall texten nedan avser tidigare läsår.

Utrikesdepartementet (UD) tar årligen emot praktikanter.

Praktikplatser vid Centrum för Rättvisa som tar varje termin emot fyra studenter som vill förlägga arbetet med sitt examensarbete till en arbetsplats. Information finns på www.centrumforrattvisa.se/student


Praktikplatser på Byrån För Lika Rättigheter, som är en antidiskrimineringsbyrå i Kista, Stockholm. Byrån välkomnar studenter som är intresserade av mänskliga rättigheter och vill förlägga arbetet med sitt examensarbete till en arbetsplats. För ytterligare information, se www.likarattigheter.nu Tel 08 750 7760.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Examensarbete