Termin 9: Examensarbete HT 2018

Information om termin 9, HT 2018

Juristprogrammets nionde termin ägnas åt ett examensarbete om 30 poäng. Terminen HT 2018 inleds med en obligatorisk metodkurs som startar måndagen den 3 september och avslutas fredagen den 7 september.

OBS! Kursstart med upprop HT 2018 är måndagen den 3 september kl. 09.15 i Hörsal D. 

Termin 9 har under det senaste åren genomgått förändringar med bl.a. fasta examinationsperioder och tydligare kriterier för betygsättning. Ett obligatoriskt moment är förutom försvar av den egna uppsatsen också opposition på en annan uppsats samt deltagande i två ytterligare examinationsseminarier.

Undervisningen under termin 9 inleds med en introduktion till uppsatsskrivandet inom ramen för den inledande kursen i metod- och teorifrågor. För övrigt sker metodundervisningen inom ramen för individuella handledning under höstterminen.

Kursen Examensarbetet kan fullgöras enligt två huvudalternativ:

(1) Ett alternativ – som är huvudalternativet – är att ägna hela terminen åt att skriva en uppsats. För dig som väljer denna variant är det särskilt viktigt att du kommer igång tidigt med arbetet. Välj ämne så snart du kan och börja gärna samla information och material redan innan terminen börjar. Du är välkommen att diskutera ämnesval med lärarna på institutionen. Håll kontakt med din handledare!

(2) Ett andra alternativ är att göra ett MFS-arbete (Minor Field Studies). Det innebär att resa på Sida-stipendium till ett utvecklingsland och skriva en uppsats om några rättsliga förhållanden i det valda landet. MFS hanteras numera av International Office, se vidare information här.

En blankett för angivande av uppsatsämne och önskemål om handledare kommer att finnas tillgänglig på kurswebben för alla som har blivit antagna till termin 9. Blanketten lämnas till kursansvarig enligt särskilda instruktioner. Beslut om handledare meddelas enligt schema via Cambro. Vid fördelningen vägs studenternas önskemål mot institutionens resurser och handledarnas utrymme för undervisning.

En särskild praktikkurs under termin 7 eller 8, "Arbetsplatsanknutna studier", innebär 8 veckors praktik på en arbetsplats . Studenten ordnar själv praktikplats som ska godkännas av institutionen. Praktikkursen kan inte läsas parallellt med termin 9 Examensarbetet eller efter termin 9. För den som ev. väljer att förlägga tid under uppsatskursen under termin 9 till en arbetsplats, görs ingen särskild bedömning vad gäller tidskriteriet vid betygsättning av uppsatsen.

Med vänlig hälsning
Mattias Derlén, kursansvarig, mattias.derlen@umu.se

Studieadministratör Vanessa Vincentie, vanessa.vincentie@umu.se


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion