Till umu.se

Termin 9: examensarbete HT2017

Information om termin 9, HT 2017

Juristprogrammets nionde termin ägnas åt ett examensarbete om 30 poäng. Terminen HT 2017 inleds med en obligatorisk metodkurs som startar måndagen den 28 augusti och avslutas den 1 september.

OBS! Kursstart med upprop är den 28 augusti kl. 8.15. Lokal:VvB302 (Vårdvetarhuset).

Termin 9 har under det senaste åren genomgått förändringar med bl.a. fasta examinationsperioder och tydligare kriterier för betygsättning. Ett obligatoriskt moment är förutom försvar av den egna uppsatsen också opposition på en annan uppsats samt deltagande i två ytterligare examinationsseminarier.

Undervisningen under termin 9 inleds med en introduktion till uppsatsskrivandet inom ramen för den inledande kursen i metod- och teorifrågor, information om databaser m.m. För övrigt sker metodundervisningen i eventuell grupphandledning och i den individuella handledning under höstterminen.

Kursen Examensarbetet kan fullgöras enligt två huvudalternativ:

(1) Ett alternativ – som är huvudalternativet – är att ägna hela terminen åt att skriva en uppsats. För dig som väljer denna variant är det särskilt viktigt att du kommer igång tidigt med arbetet. Välj ämne så snart du kan och börja gärna samla information och material redan innan terminen börjar. Du är välkommen att diskutera ämnesval med lärarna på institutionen. Håll kontakt med din handledare!

(2) Ett andra alternativ är att göra ett MFS-arbete (Minor Field Studies). Det innebär att resa på Sida-stipendium till ett utvecklingsland och skriva en uppsats om några rättsliga förhållanden i det valda landet. Juridiska institutionen har för år 2017 sökt medel motsvarande några stipendier. (För information om ansökningstid, kontakta Erik Persson, juridiska institutionen Erik.Persson@umu.se ). Även för en s.k. MFS-uppsats ska studenten ha en handledare vid institutionen (se ovan).

En blankett för angivande av uppsatsämne och önskemål om handledare kommer att finnas tillgänglig på kurswebben för alla som har blivit antagna till termin 9. Blanketten lämnas till kursansvarig enligt schema. Beslut om handledare meddelas enligt schema via kurswebben. Vid fördelningen vägs studenternas önskemål mot institutionens resurser och handledarnas utrymme för undervisning.
 

En särskild praktikkurs under termin 7 eller 8, "Arbetsplatsanknutna studier", innebär 8 veckors praktik på en arbetsplats . Studenten ordnar själv praktikplats som ska godkännas av institutionen. Praktikkursen kan inte läsas parallellt med termin 9 Examensarbetet eller efter termin 9. För den som ev. väljer att förlägga tid under uppsatskursen under termin 9 till en arbetsplats, görs ingen särskild bedömning vad gäller tidskriteriet vid betygsättning av uppsatsen.

Med vänlig hälsning
Örjan Edström
kursansvarig

Med vänlig hälsning
Örjan Edström, kursansvarig, orjan.edstrom@jus.umu.se

Studieadministratör Vanessa Vincentie, vanessa.vincentie@umu.se