Till umu.se

Straffprocess, 15 hp

Kursen syftar till fördjupad kunskap om processrättsliga regler och till förståelse för hur dessa påverkar och används av straffprocessens aktörer, såväl enskilda som professionella. Ett mål är att öka deltagarnas färdigheter i reglernas praktiska användning. Slutligen syftar kursen till att synliggöra och kritiskt granska bakomliggande värderingar samt till reflektion över vad ett professionellt förhållningssätt kan vara. Undervisningen sker genom rättegångsspel, seminarier och PM-skrivande

Straffprocess vt 2017

Kurstiden är den 16 januari till den 21 mars 2017. Kursen startar med registrering och introduktion. Förhinder att närvara vid registreringen måste anmälas i förväg till Helena Edberg, som är studieadministratör på kursen. I annat fall förloras studieplatsen.

Kursstart: Måndagen den 16 januari kl. 10 i HB 203 (Humanisthuset).

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i straffprocess. Såväl förundersökningsprocess som domstolsprocess behandlas under kursen.

Fördjupningen avser både teoretiska och praktiska aspekter av straffprocessen och dess olika aktörer, med särskild tonvikt vid juristrollerna. I den teoretiska delen kommer det processrättsliga regelverket att analyseras i syfte att tydliggöra strukturer och bakomliggande värderingar. I den praktiska delen kommer konkreta situationer att granskas för att belysa de problem som kan uppstå i mötet mellan regelverket och ”verkligheten”. Skälet till att båda dessa delar behandlas är att lösningen av en svår praktisk situation ofta bara går att nå genom sådan systemförståelse som följer av kunskap om strukturer, principer och värderingar. Lika intressant är givetvis när sådana praktiska situationer har förbisetts av systemet och därför inte har någon tillfredsställande lösning.

Kursen inleds med några mindre omfattande seminarier. Därefter indelas studenterna i olika grupper, där varje grupp tilldelas en roll och agerar i större och mindre case. På så vis behandlas det straffprocessuella förfarandet, från brottsanmälan till rättgångsspel och meddelande av dom. Parallellt med casearbetet anordnas gästföreläsningar. Den senare delen av kursen består av individuell uppsatsskrivning och avslutas med seminariebehandling av dessa uppsatser.

Kursen innehåller även ett rättsmedicinskt moment i form av främst ett antal föreläsningar. Denna undervisning ges av lärare i rättsmedicin och praktiskt verksamma läkare. I momentet behandlas grunderna inom ämnet rättsmedicin med fokus på det som är relevant för straffprocessen.

Examinationen sker framför allt genom bedömning av den individuella uppsatsen, men även löpande genom seminarier, veckorapporter, o.dyl. Det rättsmedicinska momentet examineras i huvudsak genom en hemtentamen.

Lärare på kursen är framför allt Lena Landström, Mattias Hjertstedt, Kajsa Henning-Mäki och Eva Johnsson. Lena Landström har yrkeserfarenhet från domstols- och åklagarväsendet och har disputerat på en avhandling om åklagarens betydelse för straffprocessen. Mattias Hjertstedt har yrkeserfarenhet från domstolsväsendet och har disputerat på en avhandling om tillgången till handlingar för brottsutredare. Kajsa Henning-Mäki har omfattande yrkeserfarenhet från åklagarväsendet. Eva Johnsson är disputerad och har mångårig undervisningserfarenhet inom framför allt straffrätt.

Kursadministratör är Helena Edberg tel. 090-786 51 35, helena.m.edberg@umu.se.

Varmt välkommen!

Mattias, Lena, Kajsa och Eva


Kursrelaterat

Kursens innehållKurstillfällen och anmälan KursplanOm kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema VT 17