Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp VT 2018

Info om vt 2018

Välkommen till kursen Självständigt arbete i mark- och miljörätt. Kursen inleds onsdagen den 21 mars 2018 kl 10.15 i lokal S 313 med information om kursen och registrering.

Om kursen

Under vårterminens andra halva ska du på egen hand författa ett självständigt arbete om cirka 30 sidor i inom ett mark- eller miljörättsligt ämne och kan röra svensk, europeisk eller internationell rätt. Uppsatsen kan till exempel bestå av en studie av rättspraxis, av parternas eller en myndighets tillämpning av rättsreglerna eller vara en teoretisk studie. Ämnet väljs fritt av den studerande efter samråd med handledaren. I uppsatsen ska analysen och metoden ges en framträdande plats, medan deskriptiva moment främst utnyttjas som bakgrund, inledning eller liknande.

Det är viktigt att du så snart som möjligt börjar fundera över val av ämne och gärna förbereder dig genom att samla material. Skriv en kort promemoria (cirka en halv A4-sida) om:

• vad du vill skriva uppsats om
• vilka frågor du vill ställa i uppsatsen
• vilket material du tänker använda

Denna promemoria skall lämnas i i din inlämningsmapp i Cambro senast den 28 mars kl. 17.00. Efter detta kommer handledare att fördelas. Det är möjligt att ange önskemål om handledare bland kursens lärare i promemorian, men det finns inga garantier för att du får den handledare du önskat. Kursens övriga moment framgår av schemat.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig lärare: Tobias Indén, 0733-86 18 87, tobias.inden@umu.se
Kursadministratör: Linda Andersson, 090-786 68 59, linda.k.andersson@umu.se
Antagningar m.m.: Studievägledare Stefan Lidberg, 090-786 7615, telefontider: må, ons, fre kl 10-11.30, stefan.lidberg@jus.umu.se

Än en gång – varmt välkommen till kursen!

/Tobias Indén


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion