Kommersiell EU-rätt

UMEÅ UNIVERSITET
Juridiska institutionen
Tobias Indén

KURSINFORMATION
Kommersiell EU-rätt (15 hp)
HT 2018

Hej och välkommen till kursen Kommersiell EU-rätt!

Allmänt om kursen
Kursen inleds tisdagen den 6 november med registrering och genomgång av schema och kursplan. Kursens fokus ligger på ett studium av regleringen rörande den inre marknaden i ett bredare perspektiv. Under kursen kommer därför både de fyra friheterna (varor, personer, tjänster och kapital), regleringen rörande offentlig upphandling (vilken i mångt och mycket tar sin utgångspunkt från de fyra friheterna) och delar av EU:s konkurrensrätt att behandlas.

Undervisning och examination
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Under kursens gång ska alla studenter också författa en kortare uppsats. Närmare information om detta kommer att finnas i filsamlingen vid kursstart.

Inför föreläsningarna förväntas du ha läst relevanta avsnitt av kurslitteraturen och ha med dig fördragssamlingen. Obligatorisk och aktiv närvaro gäller på seminarierna och PM-seminariet. Seminarieuppgifterna förbereds och redovisas enskilt eller i basgrupper. Kursen avslutas med en muntlig tentamen. Betyget baseras dels på de poäng som ges på den skriftliga uppgift som ska genomföras under kursens gång, dels på resultatet av den muntliga tentamen.

Litteratur, lagtext och övrigt material
Litteraturen framgår av kursplanen. Barnards bok ska läsas i sin helhet. Stora delar av vad som behandlas i Bernitz/Kjellgren behandlas också av Barnard. Skälet till att den förra boken ändå finns upptagen i den obligatoriska kurslitteraturen är att det ansetts nödvändigt att ha med en bok som behandlar de grundläggande institutionella och konstitutionella frågorna liksom Sveriges förhållande till EU. EU-fördraget och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (se kursplanen) köper du hos Print & Media. Länkar till annat EU-rättsligt material som kan vara av intresse (domar, sekundärrätt m.m.) hittar du här:
Centrum för europarätt och internationell handelsrätt
Klicka längst ner på ”Europarättsliga länkar och material”. Se även Bernitz/Kjellgren som innehåller ett särskilt kapitel om informationssökning.

Tobias Indén/kursansvarig

Kursadministratör: Vanessa Vincentie, 090-786 50 86, vanessa.vincentie@umu.se


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplan Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.
Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)Schema