Till umu.se

Juridisk översiktskurs, helfart, 15 hp, HT 2017

Välkommen till kursen!

Kursstart: Kursen inleds tisdagen den 29 augusti kl. 13.15 i sal S 104 (som ligger en våning ner i samhällsvetarhuset) med information om kursen och registrering. Till det första övningstillfället bör du ha skaffat en lagbok (se nedan) samt böckerna Civilrätt (Malmström & Agell) och Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion (Zetterström),se kurslitteraturlistan.

Undervisningens upplägg: Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledningsseminarer samt övningar. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro (enligt närmare anvisningar som meddelas vid kursstarten). Undervisningens innehåll framgår i stora drag av schemat och kursplanen. På kursen tillämpas ett problembaserat lärande. Syftet med det problembaserade lärandet är att ni ska träna på att använda er av den juridiska metoden för att lösa juridiska problem. För att syftet med undervisningen ska kunna uppnås är det viktigt att ni arbetar aktivt i mindre basgrupper (grupper på 5-7 studenter). Under kursens gång kommer ni att inför varje seminarietillfälle tilldelas uppgifter som ni förväntas förbereda och jobba aktivt med i basgruppen.

Seminarierna: Under seminarierna redovisas och diskuteras seminarieuppgifterna basgruppsvis. Detta kräver att studenterna har arbetat med frågorna innan seminarierna tillsammans i basgrupperna. Basgruppsindelningen görs strax efter kursstart.

OBS! Alla seminarier förutsätter att du är väl förberedd och aktivt deltar i diskussioner och förberedande basgruppsarbete.

Examination: En skriftlig tentamen avslutar kursen, se kursplanen.

Kurslitteratur: Kurslitteraturen framgår av en särskild lista, se länken "kurslitteratur" på http://www.jus.umu.se/utbildning/fristaende_kurser/kurser/juridisk_oversiktskurs/helfart/litteraturlista/. Kursen ställer stora krav på självstudier av litteraturen! Vi bedömer att all kurslitteratur är nödvändig för att uppnå kursmålen och för att klara tentamen. Läroböckerna bör även användas som arbetsmaterial (rättskälla) när ni löser seminarieuppgifterna. Så nya upplagor som möjligt av all litteratur rekommenderas.

Lagbok är helt nödvändig och behövs redan från början eftersom vi bl.a. inleder kursen med lagboksövningar. På den här kursen spelar det ingen roll vilken sorts lagbok du använder (blå, svart eller grön m.m. – de finns i olika varianter och prisklasser). Lagboken bör dock vara så ny som möjligt och inte äldre än två år. OBS! Det är studentens eget ansvar att hålla sig med gällande lagtext. Begagnade lagböcker från 2015 säljs för 500 kr/st på studentexpeditionen.

Schema samt kursplan: Juridiska institutionens webbplats (hemsida) hittar du på adressen www.jus.umu.se. Klicka på länken Utbildning och sedan på länken fristående kurser. Där hittar du kursen Juridisk översiktskurs, helfart i Umeå. Där finns kursplan, schema samt länk till kurshemsidan. Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras under kursens gång!

Kurshemsidan: För kursen finns en hemsida på nätet, se kursportalen (cambro) till höger. Kurshemsidan kommer att öppnas upp i samband med kursstart. Du bör regelbundet gå in på kurshemsidan under kursens gång för att kontrollera om ny viktig information eller nytt material lagts ut.
För att kunna logga in på kurshemsidan krävs det ett användarkonto och därmed ett centralt användarnamn, CAS. För studenter är CAS-användarnamnet detsamma som den del som står före @ i student-e-postadressen. Exempel: personen som har e-postadressen aonmus95@student.umu.se har användarnamnet aonmus95. Umdac kan hjälpa dig om du har problem med din inloggning.

Kontakuppgifter:
Kursansvarig lärare: Ann-Sofie Henrikson, ann-sofie.henrikson@umu.se

Kursadministratör: Vanessa Vincentie, 090-786 50 86, vanessa.vincentie@umu.se

Antagningar m.m.: Studievägledare Stefan Lidberg, 090-786 7615, telefontider: må, ons, fre kl 10-11.30, stefan.lidberg@jus.umu.se

Än en gång – varmt välkommen till kursen!

/Ann-Sofie Henrikson