Idrottsjuridik, 15 hp

Välkommen till Idrottsjuridik, höstterminen 2018!

Här kommer några rader till er som avser att läsa kursen Idrottsjuridik. Jag som är kursansvarig heter Fanny Holm och jobbar på juridiska institutionen. Mer information och kontaktinformation kan ni hitta på min personalhemsida. Om ni vill besöka mig har jag mitt kontor på juridiska institutionen på våning 5 i Samhällsvetarhuset. Som kursansvarig har jag den övergripande ansvaret för administrationen av kursen och ni kan t.ex. vända er till mig med frågor som har med examination och obligatoriska moment att göra. Till min hjälp har jag också en kursadminstratör, Vanessa Vincentie tel. 090-786 50 86 och en kursamanuens, Rebecca Svedberg. Jag står också för en del av undervisningen på kursen, men på kursen ingår även flera av mina kollegor vid juridiska institutionen och externa föreläsare (se schemat).

Om ämnet idrottsjuridik

Rätten har stor betydelse för idrotten. Liksom för alla andra samhälleliga verksamheter utgör rätten en ram inom vilken den idrottsliga verksamheten måste utövas. Oavsett på vilken nivå inom idrotten som man befinner sig på är det därför av stor vikt att känna till de grundläggande rättsregler som idrotten har att förhålla sig till. Man kan också se att rätten i allt större utsträckning påverkar och styr den idrottsliga verksamheten, i synnerhet inom de kommersiella delarna av idrotten och i takt med idrottens ökade kommersialisering. För den som styr idrottslig verksamhet, till exempel genom att formulera och anta idrottsliga bestämmelser på förbundsnivå, eller leder idrottslig verksamhet av ekonomisk betydelse är det därför särskilt viktigt att vara bekant med det rättsliga ramverket. 

Ämnet idrottsjuridik kan beskrivas som studiet av förhållandet mellan rättsliga och idrottsliga regler och normer. Under kursen kommer vi särskilt att fokusera på vad rättsregler som är generellt utformade innebär för den idrottsliga verksamhet. Dessa generella rättsregler återfinns inom det som jurister betecknar som olika rättsområden, till exempel arbetsrätt, straffrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt och associationsrätt. En central frågeställning härvid är hur dessa regler, som är avsedda att styra alla delar av samhället, kan och ska tillämpas på de ibland ganska unika förhållanden som råder inom idrotten. 

För att förstå hur dessa rättsregler förhåller sig till och tillämpas på idrottslig verksamhet är det också nödvändigt att bekanta sig med de idrottsliga normerna. Till ämnet hör också frågor om var och på vilket sätt tvister med idrottslig anknytning prövas samt mer principiella frågor kring förhållandet mellan idrotten och rättssystemet i allmänhet. 

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om de rättsregler som har betydelse för idrottslig verksamhet och förmåga att tillämpa dessa på idrottsjuridiska problem. Som framgår av schemat följer kursen ett upplägg där olika rättsområden och deras tillämpning på idrott behandlas i tur och ordning. Kursen förutsätter inga juridiska förkunskaper. Vid behandling av rättsområden inom ramen för kursen kommer vi därför att studera dels de aktuella rättsreglerna mer allmänt, dels hur de tillämpas på idrottslig verksamhet. 

För att uppnå detta består undervisningstillfällena på kursen dels av föreläsningar, dels av seminarier. Till varje seminarium kommer ni att få frågor som ni förväntas arbeta med och besvara utifrån kurslitteraturen och annat skriftlig material. Seminarierna är i många fall av problemlösande karaktär där ni får en situation med idrottslig anknytning där det finns rättsliga problem som ni måste identifiera och analysera. Detta arbete, för vilket ni bör avsätta gott om tid, kommer att ske helt utanför schemalagd tid där ni arbetar med ett antal andra kursdeltagare i s.k. basgrupper. Basgruppsindelning kommer att genomföras och publiceras efter kursregistrering.

Material

Det är viktigt att ni redan till kursintroduktionen har lagtext, men också övrig obligatorisk kurslitteratur. I förteckningen av kurslitteratur finns också förslag på referenslitteratur som är värdefull under kursens gång. Utöver detta kommer det att förekomma rättsfall och ytterligare material i samband med seminarierna. Seminarieinstruktioner och material distribueras genom Umeå universitets kurswebbportal Cambro som kommer att öppnas för registrerade studenter efter kursstart.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs för det första att studenten aktivt deltagit på samtliga obligatoriska seminarier på kursen (se schemat). Den som missat eller blivit underkänd på ett obligatoriskt seminarium ska kontakta den lärare som ledde seminariet för att få instruktioner om komplettering. En student kommer inte att tilldelas betyg på kursen innan denne blivit godkänd på samtliga obligatoriska seminarier.

Därutöver består kursexaminationen av en skriftlig salstentamen som erbjuds i slutet av kursen. Alla studenter har rätt att skriva tentamen även om de inte fullgjort samtliga obligatoriska seminarier. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på samtliga obligatoriska seminarier samt salstentamen.

Schema, introduktion och registrering

Ett ständigt uppdaterat schema finns tillgängligt på institutionens hemsida och på kurswebben (Cambro). På schemat anges också läsförslag inför respektive undervisningsmoment.

Kursintroduktion och registrering sker måndag den 3 september kl. 13 (om inte annat specifikt anges utgår alla aktiviteter på kursen från akademisk kvart så introduktionen börjar alltså faktiskt 13.15) i S104 i Samhällsvetarhuset.

Vi som har hand om kursen ser fram emot att träffa er till hösten!

/Fanny

Idrottsjuridik, 15.0 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om rättsregler med speciell betydelse för den som arbetar inom idrottsrörelsen eller mera allmänt med idrott. Områden som behandlas är Därefter centrala delar av kontrakts-, associations-, arbets-, skadestånds- och skatterätten. Kursen innefattar även momentet straff- och processrätt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt möjliga kollisioner mellan idrottens interna regler och svensk rätt.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion