Till umu.se

Förvaltningsrätt, 15.0 hp

Kursen ger kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen. Ett centralt moment behandlar förvaltningsförfarandet med tonvikt på beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar. Vidare behandlas kommunernas kompetens och organisation. Ett annat viktigt moment avser frågor om offentlighet och sekretess samt datoriseringens påverkan inom dessa områden.

Välkomstbrev HT 2017

UMEÅ UNIVERSITET
Juridiska institutionen
Erik Persson

Välkommen till kursen i förvaltningsrätt höstterminen 2017.

Förvaltningsrätt är ett mycket omfattande rättsområde, som påverkar oss alla i en mängd olika avseenden. Som enskilda människor är vi, vid olika tillfällen, i kontakt med olika myndigheter, och det är då så gott som alltid olika förvaltningsrättsliga regler som styr förhållandet mellan den enskilde och samhället. Som exempel kan nämnas skatte- eller körkortsärenden eller kontakter med byggnadnämnd, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, universitet och högskolor Länsstyrelsen är organ var verksamhet regleras av förvaltningsrättsliga regler. Utmärkande för förhållandet mellan enskilda och myndigheter är att det oftast är myndigheten som är resursstark och har kunskaper inom det aktuella området medan den enskilde är beroende av myndigheten i något avseende, t.ex. för att få ett tillstånd eller ett bidrag. Inom kursen kommer vi att koncentrera oss på de generella regler som har till syfte att utjämna styrkeförhållandet mellan samhället och den enskilda så att förvaltningen samtidigt kan fungera både rättssäkert och effektivt. Europarättens krav på förvaltningen kommer också att beröras.
Under kursen kommer alltså den största tonvikten att läggas på förfarandet inom myndigheter och förvaltningsdomstolar. Ett annat område av stor betydelse är offentlighet och sekretess, som bland annat är av stor vikt för den demokratiska kontrollen av myndigheter. Andra områden inom kursen behandlar kommunal kompetens och kommunal organisation samt en viss fördjupning i några speciella förvaltningsrättsliga områden. såsom miljörätt och socialrätt.


Undervisningen består i föreläsningar och seminarier. Deltagande i vissa av seminarierna är obligatoriskt och till seminarierna skall deltagarna förbereda sig genom att studera litteratur, rättfall och andra rättskällor. Dessutom skall varje kursdeltagare självständigt utarbeta ett mindre skriftligt arbete om någon förvaltningsrättslig fråga. Dessa arbeten kommer att seminariebehandlas vid kursens slut. Kursen avslutas med en individuell skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen och godkänt individuellt skrifligt arbete samt aktivt deltagande vid de obligatoriska delarna av kursen.
Närmare information om det skriftliga arbetet kommer jag att ge vid kursens början. Utförliga anvisningar om vilka avsnitt i kurslitteraturen som skall studeras till de olika föreläsnings- och seminarietillfällena kommer också att lämnas då.
Än en gång; varmt välkommen till kursen i förvaltningsrätt. Jag utlovar att vi tillsammans under kursens gång kommer att upptäcka att förvaltningsrätt är ett både viktigt och spännande rättsområde.

Här följer en kort information till dig om praktiska ting för terminen:

Kursstart är tisdagen  den 31 oktober 2017 kl. 12.15 i Samhällsvetarhuset lokal S506.  Den nås lättas via ingången till  Universitetsbblioteket (UB) och ligger en trappa upp till höger om man går in mot UB i markplanet.

Kursansvarig lärare

Erik Persson (EP), telefon arbete 090-786 56 67 eller bostaden 13 11 16. Fax, juridiska institutionen 090-290 03. I den mån jag inte har undervisning eller sysslar med andra aktiviteter träffas jag säkrast mellan kl. 09.00 - 11.30 och mellan kl. 13.00 - 15.00. Alla är naturligtvis välkomna även vid andra tidpunkter om jag befinner mig på mitt kontor.

Handledning  finns normalt möjlighet att få åtminstone en gång per vecka inledningsvis och senare vid särskilda tillfällen i anslutning till särskilda förelagda uppgifter.

Kursadministratör

Linda Andersson, linda.k.andersson@umu.se telefon 786 68 59

Undervisningens uppläggning

Studierna baseras  till en avsevärd del på de studerandes egna aktiviteter, vilket kräver initiativ och ansvar av varje student. Lärarens traditionella roll som den drivande och dominerande kraften i studieprocessen skall träda tillbaka för studenternas egna aktiviteter. Huvuddelen av undervisningen och redovsiningen vid seminarier bygger på existensen av basgrupper om fyra till sex studenter.

Föreläsningar

Denna undervisningsform är avsedd att vara ett stöd för inläsningen av kurslitteraturen samt utföra en del av förberedelserna inför seminarierna. Föreläsningarna kommer dels att ge en översikt över väsentliga delar av de ämnesområden som studeras under perioden dels kommer vissa speciella områden att behandlas mera ingående.

Närvarokrav

Obligatorisk närvaro är det på de seminarier som anges på schemat. Om man inte är närvarande på  obligatoriska moment kommer man att föreläggas ett omprov (komplettering). Detta kan ske i olika former beroende på hur många seminarier som missats och hur många personer det rör sig om. Uppgifterna kan t.ex. bestå att göra en skriftlig uppgift eller delta i ett eller flera seminarier senare. Dessa uppgifter kommer alltså att bestämmas efter det att de ordinarie seminarierna genomförts.

Uppläggning av undervisning

Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar varvade med olika former av  seminarier, handledning för basgrupperna, samt några skriftliga presentationer av information soqvistm ni inhämtat vid två studiebesök samt ett seminarium där en individuell skriftliga promemoria om ett förvaltningsrättsligt ämne behandlas.

Seminarier.

Seminariernas form kommer att variera. Seminarierna behöver inte vara en fortsättning på vad som avhandlats vid undervisningen utan kan ta upp helt nya problem. Seminarierna skall oftast förberedas genom att  basgrupperna varför sig  träffas före seminariet och tillsammans inom varje basgrupp försöker finna svar på de förelagda uppgifterna. Dessa presenteras sedan vid seminariet och diskuteras där. Seminarierna förutsätter alltså att alla är aktiva. På seminarierna förekommer processuella och materiella problem vilka skall analyseras och redovisas.

Närmare anvisningar angående redovisning av uppgifter m.m. lämnas i seminariematerialet som kommer att delas ut efter hand och/eller finnas tillgängligt på studentportalen Cambro. Dit kan ni komma från kursstarten medhjälp av er CAS inloggingskod som ni kommer att få hemskickad före den första aktviteten på kursen "Introduktionen" den 31 oktober 2017. Om ni efter registreringen fr.o.m. den 1 november har problem med att logga in i Cambro kan ni kontakta vår IT-support på:support@its.umu.se  eller på telefon 090-786 63 00.

När Ni arbetar med uppgifterna förutsätts att var och en noga tar del av vad kurslitteraturen innehåller rörande de uppgifter som skall lösas. Förutom kurslitteraturen skall ni också använda er av den litteratur på området som finns att tillgå i biblioteken och på Internet inklusive rättsfallsamlingar m.m..

Handledning

Vid handledningen har gruppen möjlighet att få hjälp med hur ni skall söka lösningar av de problem gruppen har. Det är inte meningen att läraren vid handledningstillfället skall serva gruppen korrekta svar utan endast ge anvsining om var och hur svar kan finnas, vilket alltså medför att studenterna måste förbereda sig. Läraren skall vara en resurs som skall kunna hjälpa studenterna på vägen mot målet. Det är studenterna som vid handledningstillfället presenterar vilka de målen är.

Examination

Examinationen bestär av en skriftlig tentamen efter kursen slut med tillämpningsfrågor av liknande slag som vi övat under kursens gång. Därtill krävs aktivt deltagande och godkända reslutat på de aktiviteter som är angivna som obligatoriska på schemat.

Övrigt

Det bör noteras att undervisningen på intet sätt är heltäckande d.v.s. gör anspråk på att täcka hela ämnesområdet

Erik Persson

24 augusti  2017


Erik Persson
Kursansvarig lärare


Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälan KursplanKurslitteratur
Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema