Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15.0 hp

Denna kurs behandlar juridiska aspekter på tillskapandet av detaljplaner och andra planer av betydelse för byggande och markanvändning. Kursen omfattar såväl planlagstiftning som den del av miljörätten som har betydelse vid användning av fastigheter för olika ändamål. Tyngdpunkten ligger på de rättsliga förutsättningarna för utformandet av planer, men även de processer genom vilka de kommer till och kan överklagas kommer att behandlas, dvs. regleringen av förfarandet.

Välkomstbrev HT 2018

Allmänt

Kursen startar tisdagen den 6 november kl. 10.15 i sal UB 336 (ovanför universitetsbiblioteket). Det är viktigt att du närvarar vid introduktionen eftersom upprop och registrering sker vid detta tillfälle. Om du inte kan närvara – meddela kursadministratör Linda Andersson. Hon nås via linda.k.andersson@umu.se eller 090 786 68 59.

Vid frågor som rör undervisningen går det bra att kontakta mig via signe.lagerkvist@jus.umu.se eller 090 786 54 38.

Undervisningen

Undervisningen består av sammankomster för att underlätta distansstudier. Sammankomsterna äger rum i Umeå, på universitetet. Du måste närvara på plats i Umeå vid de obligatoriska seminarierna.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Vid all undervisning, även föreläsningarna, förväntas du ha med dig aktuell lagtext. Seminarierna, som är obligatoriska,  förbereds i huvudsak i mindre grupper, så kallade basgrupper, och redovisas sedan i större seminariegrupper.

Litteratur m.m.

Litteraturen framgår av kurslitteraurlistan. Seminariematerial m.m. kommer att läggas ut på undervisningsplattformen Cambro som man får tillgång till när man registrerats på kursen.

Signe Lagerkvist (kursansvarig)


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

Kursbeskrivning

Kurstillfällen och anmälan

Kursplan

Kurslitteratur

Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema