Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15.0 hp

Kursen ger kunskap om internationaliseringen av svensk arbetsrätt till följd av EU-rätten, Europakonventionen och ILO:s konventioner. Inledningsvis behandlas rättsbildningen inom EU, Europarådet och ILO samt reglerna om den fria rörligheten. I centrum för kursen står frågan om hur den internationella rättsutvecklingen påverkar den svenska arbetsrättsliga modellen, kollektivavtalets ställning, parternas roll samt förhållandet mellan kollektiva roch individuella rättigheter på arbetsmarknaden.

Välkomstbrev ht 2018

Välkomna till kursen Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15 hp

Registrering och introduktion

Registrering och kursintroduktion äger rum måndagen den 3 september med start kl. 15.15 i UB337 (ovanför Universitetsbilblioteket). Därefter börjar undervisningen.

Lärare och kursadministration

Kursansvarig lärare är Staffan Ingmanson: staffan.ingmanson@umu.se (tel: 090-786 65 49). Kursadministratör är Vanessa Vincentie: vanessa.vincentie@umu.se (tel: 090-786 50 86). För frågor om kursinnehåll, schema m.m. - kontakta kursansvarig lärare. För frågor om registrering, antagning m.m. - kontakta kursadministratören.

Kursinnehåll

Det övergripande temat för kursen är den pågående europeiseringen och internationaliseringen av den svenska arbetsrätten, vilka effekter europarätten får för den svenska arbetsmarknadsmodellen, särskilt för kollektivavtalet som regleringsinstrument och hur olika EU-direktiv implementeras m.m. Kursen är särskilt inriktad mot den s.k. kollektiva arbetsrätten.

Andra frågor som tas upp är arbetsrätten i förhållande till Europakonventionen och olika ILO-konventioner. Kursen inleds med en genomgång av EU:s rättssystem och EU-rättens förhållande till nationell rätt med fokus på bl.a. arbetskraftens fria rörlighet och EU:s sysselsättningspolitik.

Undervisning, obligatoriska moment och examination

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. På seminarierna gäller obligatorisk närvaro. Under kursens gång ska varje student också författa en indviduell skrivuppgift. Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen. Ytterligare information om obligatoriska moment, examination och betygssättning finns i kursplanen som du finner här till höger. Där hittar du också schemat och kurslitteraturen.

Förberedelser

Som förberedelse inför kursen rekommenderas att du läser någon grundläggande bok i svensk arbetsrätt och särskilt studerar de delar av arbetsrätten som rör föreningsrätt, kollektiva rättigheter, stridsåtgärder och medbestämmande.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion