Beskattningsrätt II, 15.0 hp

Kursen riktar sig mot blivande skattejurister och syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper, färdigheter och förmåga att hantera beskattning av individer, företag samt nationell och internationell beskattning av varor och tjänster (moms).

Beskattningsrätt II

Välkomstbrev vt 2018

Som kursansvarig hälsar jag Dig varmt välkommen till kursen.

Schemat ger besked om undervisningens uppläggning, lärare och, i viss mån, om kursinnehållet. Ytterligare information lämnas vid introduktionen.

Kursen utgör en påbyggnad av din skatterättsliga kompetens vilket betyder att Du som student kommer bredda dina kunskaper om företags- och individbeskattning i svensk rätt men även ur ett internationellt perspektiv. Du kommer även att få lära dig mer om teorin och principerna bakom skattelagstiftningen och skatterätten i allmänhet.

Introduktionsföreläsning och registering äger rum den 15/1 kl.9.15 i sal S309.

Av schemat framgår att den övervägande delen av undervisningen bedrivs i form av seminarier. Förberedelser och redovisningar förväntas ske gruppvis. Ni kommer därför att delas in i basgrupper med cirka 4-5 studenter i varje grupp. Kursuppläggningen innebär att den huvudsakliga arbetsinsatsen kommer att ligga i de självständiga, gruppvisa förberedelserna inför seminarierna. Eftersom förberedelserna torde vara relativt resurskrävande bör Du räkna med en arbetsinsats som motsvarar heltidsstudier.

Under kursen kommer ni att skriva en PM rörande någon skatterättslig fråga. Uppsatsen kommer också att seminariebehandlas. Efter att den har behandlats kommer ni ges 2 dagar att justera uppsatsen innan ni slutligen lämnar in den version som kommer att bedömas.

Ni ska också opponera på en uppsats. Ni kommer att erhålla uppsatsen innan oppositionen och ska under ett seminarium genomföra en grundlig opposition av uppsatsen. För godkänt resultat på kursen krävs det att ni genomför en godkänd opposition.

Den slutliga examinationen sker i form av en hemtentamen. Betyget kommer till 50 % att grundas på resultatet på hemtentamen och till 50 % på PM:et. Aktiv närvaro är obligatorisk vid alla seminarierna. Vidare är det obligatoriskt att delta i ett uppsatsseminarium där man försvarar sin uppsats, en opposition samt att delta vid ytterligare 3 st PM-seminarier. Skulle det uppkomma hinder för att kunna delta på något seminarium ska du kontakta mig för att kunna få en extrauppgift som tillgodogör din frånvaro.

Kurshemsidan:

För kursen finns en hemsida på nätet, se kursportalen (Cambro). Kurshemsidan kommer att öppnas upp i samband med kursstart. Du bör regelbundet gå in på kurshemsidan under kursens gång för att kontrollera om ny viktig information eller nytt material lagts ut. För att kunna logga in på kurshemsidan krävs det ett användarkonto och därmed ett centralt användarnamn, CAS. För studenter är CAS-användarnamnet detsamma som den del som står före @ i student-e-postadressen. Exempel: personen som har e-postadressen aonmus95@student.umu.se har användarnamnet aonmus95. Umdac kan hjälpa dig om du har problem med din inloggning.

Vanessa Vincentie, tel. 090-786 50 86, är administrativt ansvarig

vanessa.vincentie@umu.se

Johan Holm, johan.holm@umu.se
Kursansvarig


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplan

Kurslitteratur

Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema vt 18