Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning, 7.5 hp

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen. Inom det förra rättsområdet behandlas bl.a. arbetstidslagstiftningen, ansvar för brott mot arbetsmiljölagstiftningen, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och reglerna om partssamverkan i arbetsmiljöfrågor. Inom det senare rättsområdet behandlas diskrimineringslagens definition av diskriminering och olika diskrimineringsgrunder, undantagen från förbuden mot diskriminering liksom kraven på aktiva åtgärder i arbetslivet.

Välkomstbrev Ht 2017

Välkommen till kursen Arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning

UMEÅ UNIVERSITET
Juridiska institutionen
Staffan Ingmanson
staffan.ingmanson@umu.se
KURSINFORMATION

Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen (7,5 hp)
HT 2017 Sid 1 (1)

Hej och välkomna till kursen Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen!

Allmänt

Kursen som är på avancerad nivå innebär fördjupade studier av arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen. Kursintroduktion och inledande föreläsningar äger rum tisdagen den 31 oktober kl. 13-17 i UB 338. Det är viktigt att du närvarar vid introduktionen eftersom upprop och registrering sker vid detta tillfälle. Om du inte kan närvara – meddela kursadministratören, vanessa.vincentie@umu.se. Hör också av dig om du inte ska gå kursen så att någon annan kan få din plats! Vid frågor som rör själva kursen går det bra att kontakta kursansvarig staffan.ingmanson@umu.se . De följande sammankomsterna äger rum den 22 november och den 14-15 december.

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Schemat hittar du på juridiska institutionens hemsida (http://www.jus.umu.se/) och på kursportalen Cambro som du får tillgång till i samband med kursstart. Seminarieuppgifterna består av tematiska studier av delar av arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen och förbereds och redovisas enskilt eller i grupp.

På kursen ska varje student också författa en individuell skrivuppgift som är examinerande och som behandlas på ett obligatoriskt seminarium i slutet av kursen. Resultet på skrivuppgiften läggs tillsammans med resutlatet av den skriftliga hemtentamen för bestämmande av det slutliga betyget på kursen. Under den första sammankomsten kommer vi att ha en kort diskussion om ämnen för PM:et.

Litteratur m.m.

Litteraturen framgår av kursplanen. På kursen behöver du också ha tillgång till diverse rättsligt material. Länkar till bl.a. EU:s rättsdatabaser och AD:s domar kommer att finnas på Cambro. Här hittar du också allt annat kursmaterial (pp-bilder, seminarieuppgifter m.m.).

Inför den första sammankomsten

Som förberedelse inför undervisningen i arbetsmiljö rekommenderas att du läser igenom de sammanfattningar av arbetsmiljölagen och arbetstidslagen som finns att ladda ner på Arbetsmiljöverkets hemsida.

En bra förberedelse till undervisningen om diskrimineringslagstiftningen är att läsa igenom och bekanta sig med strukturen i diskrimineringslagen. Det gäller särskilt om du läste grundkursen i arbetsrätt före den 1 januari 2009 då den nya lagen trädde ikraft.

Välkommen till kursen!
Staffan Ingmanson/kursansvarig


Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälan KursplanKurslitteratur

Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema