Till umu.se

Tentamen

Rektor har fastställt en ny handläggningsordning, samt nya regler för salstentamen och för betyg och examination, som gäller från och med den 19 januari 2015.

Här följer några exempel på vad som är viktigt att komma ihåg vid salstentamen:

  • Tentand måste anmäla sig till tentamensskrivning för att garanteras en skrivplats. Anmälan till ordinarie provtillfälle ska göras till berörd institution senast tio arbetsdagar före provtillfället.
    (Enligt Juridiska institutionens anvisningar gör studenten detta i Portalen, mer information om anmälan längre ned på sidan)
  • Tentander ska infinna sig i skrivsalen senast 15 minuter före skrivstart. Tentand som kommer efter utsatt tid för skrivstart kan få vänta upp till 30 minuter efter skrivstart på att bli insläppt.
  • Tentand ska uppvisa godkänd fotolegitimation. Tentand som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivningen.
    (OBS! Det nya Umu-kortet gäller inte som legitimation)
  • Tentand som inte har anmält sig till tentamensskrivningen får genomföra den endast i mån av lediga skrivplatser och om tentamensformulär finns tillgänglig.

Från: Regler och riktlinjer för salstentamen, som ni hittar här:
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 

Tentamen

Varje kurs avslutas med en tentamen eller annan form av examination. Vilken form av examination som gäller för respektive kurs framgår av kursplanen.

Vid tentamen gäller vissa fastställda regler. Regler och riktlinjer för salstentamen hittar ni på sidan med universitetets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå, där det också finns riktlinjer för betyg och examination.

OBS! Anmälan till salstentamen senast tio arbetsdagar innan tentamenstillfället.

Anmälan till både ordinarie salstentamen och omtentamen görs via Portalen senast 10 arbetsdagar före tentamenstillfället. Observera att inga efteranmälningar tas emot.

Du som ska skriva tentamen med särskilda hjälpmedel/på särskilda villkor, får fortsättningsvis anmäla dig till tentamen hos din studieadministratör. Kom också ihåg att anmäla detta senast tre veckor före salsskrivningen.

Om ingen anmält sig senast sista anmälningsdatum utgår tentamenstillfället. Du kan fram till 10 arbetsdagar före tentamensdatumet själv avanmäla dig från tentan/omtentan, efter det kan du vända dig till administratören för din kurs/termin. Viktigt — Avanmäl din plats om du vet att du inte ska skriva.

Hör av dig om du har några frågor eller behöver vägledning för din anmälan!

Studieadministratör Sofia Strömgren: 090 – 786 74 19, e-post: sofia.stromgren@jus.umu.se

Studieadministratör Vanessa Vincentie: 090 – 786 50 86, e-post: vanessa.vincentie@jus.umu.se

Studieadministratör Katarina Lundqvist: 090 – 786 88 28, e-post:
katarina.lundqvist@umu.se

Studieadministratör Linda Andersson: 090 - 786 68 59, e-post:
linda.k.andersson@umu.se

• Uppsamlingstentamen

Uppsamlingstentamen sker i slutet av augusti, vanligtvis veckan innan terminsstart. Student som önskar skriva uppsamlingstentamen måste anmäla detta senast den 24 juni. Anmälan är obligatorisk.

Anmälan till uppsamlingstentamen augusti 2018

Tid och lokal för uppsamlingstentamen uppdateras i augusti

OBS! Uppsamlingstentamen ges bara om någon student anmält att den vill göra tentamen. Har ingen anmält sig sista dagen för anmälan så blir det ingen uppsamlingstentamen för den aktuella kursen.

För dig som vill anmäla dig till uppsamlingstenta/omtenta i Beskattningsrätt 1: Ange när du läste kursen och om det var campus- eller nätkursen.

• Tentamen vid nästa ordinarie kurstillfälle m.m.

Student som saknar ett godkänt resultat från ordinarie tentamen, omtentamen eller uppsamlingstentamen kan tentera vid nästa ordinarie kurstillfälle eller annat tentamenstillfälle. För student som på detta sätt önskar delta i tentamen gäller att man måste anmäla sig via Portalen senast 10 arbetsdagar före tentamenstillfället. För information om nästa ordinarie tentamens och omtentamen hänvisar vi till respektive kurs under utbildning.

• Tentamen med särskilda hjälpmedel/på särskilda villkor

Student som ska genomföra tentamensskrivning med särskilda hjälpmedel/på särskilda villkor på grund av funktionsnedsättning ska anmäla detta till kursadministratören senast TIO ARBETSDAGAR före salsskrivningen. Det är Studentcentrum som hanterar frågor om hjälpmedel på grund av särskilda behov, mer information om hur du söker stöd finns här.

• Tentamen på annan ort

Tentamen genomförs normalt på utbildningsorten. Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort.
Student som önskar att bli examinerad på annan ort skall minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka om detta hos juridiska institutionens studieadministratörer. Blankett finns högst upp på den här sidan.

I de nya reglerna för betyg och examination på grund- och avancerad nivå säger punkt 11 följande angående tentamen på annan ort:

11. Prov på annan ort
11.1. Prov genomförs normalt på den ort där kursen ges. Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att göra prov på annan ort. En student som önskar göra prov på annan ort ska minst en månad före aktuellt provtillfälle ansöka hos ansvarig institution om detta.
Förutsättningarna för prov på annan ort är att godkänd skrivningsbevakning och lokal kananordnas till rimlig merkostnad för institutionen samt att provet kan ske samtidigt som provet genomförs på huvudorten.
Elitidrottande studenter som har avtal med Umeåuniversitet anses ha särskilda skäl att göra prov på annan ort

Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå:
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

• Legitimationskrav vid tentamen

Enligt de nya reglerna ska studenten visa godkänd fotolegitimation även innan tentamensskrivningen inleds. Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivningen.

• Begäran om omprövning/rättelse av betygsbeslut

Blanketter för den som vill begära omprövning/rättelse av betygsbeslut finns högst upp på den här sidan. På blanketterna finns mer information om bl.a. Umeå universitets regler för betyg och examnination på grund- och avancerad nivå.