Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt (60 hp)

Magisterprogrammet i mark- och miljörätt omfattar ett års studier (60 hp) och ger djupgående kunskaper inom ett antal rättsområden som på olika sätt kan omfattas av begreppet mark- och miljörätt.
I programmet behandlas detaljplaner, fastighetsbildning och markanvändning, där bl.a. miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen är centrala.

Målgrupper

Programmet riktar sig till bl.a. byggteknik- och lantmäteriingenjörer, ekonomer, geologer, jurister, kulturgeografer, miljöinspektörer, miljövetare, naturgeografer och samhällsplanerare.

Undervisning


För att underlätta för studenter som bor på annan ort är undervisningen koncentrerad till ett antal sammankomster i Umeå, med självstudier däremellan.

Programmet omfattar fyra kurser på 15 hp vardera.
Utbildningen bygger på ett problembaserat lärande, där den enskilde studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen för lärandet. Undervisning i form av traditionella föreläsningar har därför begränsats till förmån för andra undervisningsformer som exempelvis seminarier och grupparbeten. För området relevanta teorier och metodfrågor behandlas inom ramen för respektive kurs. Frågor om teori och metod behandlas också i handledningssituationen i anslutning till det ämne inom vilket den studerande författar sitt examensarbete/självständiga arbete.

Delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. På vissa kurser kan förekomma litteratur på engelska. Viss undervisning kan också komma att ske på engelska.

Följande kurser ingår i programmet:
1. Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp
2. Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp
3. Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp
4. Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp

Utbildningsplan för magisterprogrammet

Arbetsmarknad

Programmet förbereder för yrkesverksamhet som kräver djupgående kunskaper i mark- och miljörätt, exempelvis inom samhällsbyggnad och lantmäteriområdet eller inom myndigheter och företag som arbetar med markanvändning, fastigheter, markexploatering och detaljplaner.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Forskning

Vi bedriver även forskning inom rättsområdet. För mer information om de olika forskningsprojekten, se respektive forskares sida.

Malin Brännström

Ulf Vannebäck

Dessa forskare är en del av forskningstemana Civilrättens fundament och enhet samt Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt.

Kontaktperson för forskningen inom ämnet är:

Viola Boström

Kontaktinformation

Lena Landström, studierektor
juridiska institutionen, Umeå universitet
901 87 Umeå  

Tel:  +46 90 786 77 10

Kontaktformulär