Magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt, 60 hp

Magisterprogrammet i arbetsrätt omfattar ett års heltidsstudier på avancerad nivå (60 hp) och ger dig fördjupade kunskaper om svensk arbetsrätt och hur den svenska arbetsrättsliga modellen, som kombinerar lagstiftning med kollektivavtal och självreglering, påverkas av den europeiska arbetsrätten. Under utbildningen kommer du att tränas i analys av lagar, kollektivavtal och rättsliga frågeställningar knutna till anställningsavtalet. Utbildningen tar sikte på förhållandena inom såväl privat som offentlig sektor.

Programmet består av fyra delkurser och avslutas med en uppsats, vilket motsvarar ett års studier på heltid.

Programintroduktion för studenter antagna på magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt äger rum måndagen den 3 september kl. 13.15 i sal UB337 (Universitetsbiblioteket). Därefter är det introduktion på terminens första kurs kl. 15.15 i samma lokal.

Målgrupper

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med arbetsrätt, personalfrågor, fackliga frågor, har arbetsledande funktioner eller i övrigt vill fördjupa dina kunskaper i ämnet.

Vi vill vara tydliga med att om man är antagen till magisterprogrammet så handlar det om heltidsstudier. Erfarenheten visar att det är svårt att kombinera studierna med heltidsarbete.

Undervisningen

Utbildningen bygger till stor del på ett problembaserat lärande, där den enskilde studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen för lärandet. Undervisning i form av traditionella föreläsningar har därför begränsats till förmån för andra undervisningsformer som exempelvis rättsfallsanalyser, caseseminarier och förhandlingsspel. 

Alla kurser ges med träffar i Umeå. Samtliga kurser utom uppsatskursen kan också läsas som fristående kurser.

Utbildningsplan för magisterprogrammet

Kursplaner, scheman, etc.

För kursplaner, scheman, etc., se respektive kurs som ingår i magisterexamen.

Se även översiktsschema och information för antagna till magisterprogrammet


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion