Johan Lindholm

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 56 03

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

johan.lindholm@umu.seE-post 1

johan.lindholm@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/lindholm_johan/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/lindholm_johan/ Webbsida

Om mig

Jag tog min juristexamen vid Umeå universitet år 2001 men studerade också juridik vid University of Mississippi, USA. Jag har varit verksam vid juridiska institutionen sedan jag påbörjade forskarutbildningen i maj 2002. Jag disputerade i juni 2007. Jag har också varit verksam som visiting scholar vid University of Virginia, USA. Jag är universitetslektor sedan 2008, docent sedan 2013 och professor sedan 2015.

Inom Umeå universitet är jag också verksam vid två tvärvetenskapliga enheter, Idrottshögskolan och DIGSUM. Jag ingår också i styrgruppen för Svenska nätverket för europarättsforskning (SNEF) och det Nordiska nätverket för emprisk rättsvetenskap (Nordic Network of Legal Empirical Scholars, NoLesLaw). Jag är också chefredaktör för the International Sports Law Journal och ingår i redaktionen för Europarättslig Tidsskrift (ERT).

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen EU-rätt, konstitiutionell rätt, komparativ rätt samt idrottsjuridik.

Utöver den undervisning jag bedriver vid Umeå universitet har jag varit gästlärare på ett antal lärosätten, däribland National University of Laos, Anglia Ruskin University och University of Iceland.

Forskning

Min forskning, såväl befintlig som pågående, är huvudsakligen centrerad kring ämnena EU-rätt och idrottsjuridik. Inom dessa områden är jag huvudsaklig intresserad av de konstitutionella aspekterna och i min forskning använder jag mig frekvent av komparativ metod och olika empiriska metoder.

EU-rätt

Min befintliga forskning har primärt rört de konstitutionella aspekterna av EU-rätten och då särskilt EG-rättens påverkan på de nationella domstolarna och förfarandet i nationell domstol. Hit hör främst mitt avhandlingsprojekt, State Enforcement of Union Rights (2002-2007). Projektet var en jämförelse mellan, å ena sidan, de krav som EU-rättens ställer på processer där en nationell domstol i en medlemstat tillämpar EU-rätten och, å andra sidan, de krav som federal amerikansk rätt ställer på motsvarande processer i delstatsdomstolar.

För närvarande bedriver jag tillsammans med min kollega Mattias Derlén två större forskningsprojekt. Det första projektet, EU-domstolens rättspraxis och dess betydelse som rättskälla (2012-2014) har till övergripande syfte är att utreda vilken betydelse EU-domstolens tidigare domar har för utgången i andra, senare mål. Det andra projektet, Rättspraxis som rättskälla (2014–2016), avser att empiriskt fastställa rättspraxis betydelse som rättskälla i svensk rätt.

Idrottsjuridik

Jag bedriver också forskning kring rättens förhållande till och påverkan på idrotten och i synnerhet EU-rättens betydelse för idrotten. Denna forskning har inkluderat ett numera avslutat forskningsprojekt, Doping, en fråga för lagstiftaren? (2009–2012), som syftade till att utreda vem som reglerar doping, och när, hur och varför. Slutsatserna av projektet finns huvudsakligen rapporterade i monografin Doping, idrottsligt fusk eller rättslig angelägenhet?.

Utöver detta projekt har jag under senare tid framförallt intresserat mig för konkurrensrättens tillämpning på idrottslig verksamhet. Jag har också författat en lärobok i ämnet, Idrottsjuridik.

Klicka här för att läsa mer om min forskning.