Lena Landström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 77 10

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

lena.landstrom@umu.seE-post 2

lena.landstrom@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/landstrom_lena/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/landstrom_lena/ Webbsida

Om mig

Juris doktor 2011, jur. kand. 1990. Kammarrättsassessor 1996. 

Anställd som lärare vid juridiska institutionen sedan år 2001. Dessförinnan arbetat cirka tio år inom rättsväsendet, dels i domstol (både allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar), dels som åklagare.

Uppdrag som studierektor vid institutionen, med särskilt ansvar för bemanningsfrågor.

Övriga uppdrag
Ledamot, Disciplinnämnden vid Umeå universitet
Styrelseledamot, Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet
Styrelseledamot, Umeå Rättsakademi

Undervisning

Min undervisning rör främst processrätt på juristprogrammet. I flera år har jag också undervisat på olika vidareutbildningskurser för yrkesverksamma poliser och på polisprogrammet.

Forskning

Min forskning är främst inom det straffprocessrättsliga området, där jag särskilt intresserar mig för förundersökning och åtalsfrågor, och polisens och åklagares uppgifter och befogenheter.

För närvarande leder jag forskningsprojektet "Polisarbetet - mellan effektivitet och rättsstatlighet", som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och pågår t.o.m. 2018.

Syftet med projektet är bl.a. att analysera hur olika effektivitetskrav som riksdag och regering ställer på polisverksamheten inverkar på det faktiska polisarbetet, och i vad mån sådana effektivitetskrav kan innebära att konflikter uppstår gentemot rättsstatliga krav, i form av exempelvis rättssäkerhetskrav och respekt för mänskliga rättigheter. Projektet genomförs av forskare i rättsvetenskap och i statsvetenskap.

Tidigare forskning

Min avhandling var inom området straffprocessrätt. I avhandlingen behandlades den rättsliga regleringen av åklagares möjligheter att genom olika lämplighetsöverväganden påverka vilka brottsmisstankar som utreds, åtalas och prövas av domstol vid en muntlig rättegång (huvudförhandling). Jag undersökte vilka rättsliga befogenheter åklagare har samt i vad mån dessa har förändrats över tid, från rättegångsbalkens ikraftträdande år 1948 fram till 2011 års ingång. I avhandlingen analyserade och diskuterade jag vad rättsutvecklingen kan innebära. Den diskussionen fördes utifrån de krav som ställs på processen för att den ska anses som rättvis och stämma överens med värderingarna i samhället. 

I avhandlingen undersökte jag också hur uppgifterna har fördelats mellan åklagare och andra aktörer (polis och domstol) i den svenska processen jämfört med hur uppgifterna har fördelats mellan åklagare och andra aktörer i den engelska och i den norska processen.

Klicka här för att läsa mer om min forskning.


Relaterad information

Publikationer

Publikationer

Forskningsteman

Brottsoffer i rättsväsendet

Stat, individ och säkerhet