Skriftserien

I serien Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet har utgivits:

Nr 1. Per Bergling, Legal Reform and Private Enterprise. The Vietnamese experience, 1999. (Akad. avh.) Fulltext

Nr 2. Catharina Calleman, Turordning vid uppsägning, 1999. (Akad. avh.) Fulltext

Nr 3. Tvärvetenskapliga angreppssätt i rättsvetenskapen (konferensrapport), 2000.

Nr 4. Maria Eklund, Exercise of Patent Rights in a Standardisation Context, 2001. (Licentiatavhandling)

Nr 5. Rättskulturer - rapport från ett seminarium, 2001.

Nr 6. Gudrun Nordborg, Karin Ågren & Monica Burman, Jämställdhets- och genusperspektiv i juristutbildningen. Rapport från ett projekt för att integrera genus- och jämställdhetsperspektiv i juristutbildningen i Umeå, 2002.

Nr 7. Viola Boström, Tolkning av testamente, 2003. (Akad. avh.)

Nr 8. Lena Wennberg, Social Assistance for Solo Mothers in Sweden, Finland, Norway and Denmark. A comparative legal study, 2004. (Licentiatavhandling)

Nr 9. Ola Lindberg, Problembaserat lärande vid juridiska institutionen
Umeå universitet - en fallstudie, 2005.

Nr 10. Christina Hörnberg Lindgren, Miljökonsekvensbedömningar
som rättsligt verktyg för hållbar utveckling, 2005. (Akad. avh.) Fulltext

Nr 11. Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU, 2005. (Akad. avh.) Fulltext

Nr 12. Görel Granström, Ruth Mannelqvist & Katarina Weinehall,
Brottsoffer - ansvar och konsekvenser, 2006.

Nr 13. Johanna Niemi-Kiesiläinen & Ann-Sofie Henrikson, Legal Solutions to Debt Problems in Credit Societies - A report to the Council of Europe, 2006.

Nr 14. Viola Boström, Erik Häggqvist, Lena Landström, Ruth Mannelqvist & Ulf Vanneväck, Developing Legal Education - The Lao Context and a Swedish Approach to Problem-based Learning, 2006.

Nr 16. Mattias Derlén, A Castle in the Air - The Complexity of the Multilingual Interpretation of European Community Law, 2007. (Akad. avh.)

Nr 17. Katarina Weinehall, Marie-Louise Jonsson, Mona Eliasson & Mona Olausson, G(l)ömda - en studie om kvinnor och barn med skyddade personuppgifter, 2007.

Nr 18. Lena Wennberg, Social security for solo mothers in Swedish and EU law,  2008. (Akad. avh.) Fulltext

Nr 19. Tobias Indén, Kommunen som konkurrent; Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar, 2008. (Akad. avh.)

Nr 20. Patrik Södergren, Vem dömer i gråzonen? Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt, 2009. (Akad. avh.) Fulltext

Nr 21. Rule of Law Promotion: Global Perspectives, Local Applications, Ed. Per Bergling, Jenny Ederlöf and Veronica L. Taylor, 2009.

Nr 22. Tom Madell & Tobias Indén, Offentlig-Privat Samverkan; Rättsliga förutsättningar och utmaningar, 2010.

Nr 23. Den nordiska välfärden möter marknaden; Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext. Red. Tom Madell, Tarjei Bekkedal & Ulla Neergaard, 2011.

Nr 24. Lena Landström, Åklagaren som grindvakt; En rättsvetenskaplig studie av åklagarens befogenheter vid utredning och åtal av brott, 2011. (Akad. avh.) Fulltext

Nr 25. Mattias Hjertstedt, Tillgången till handlingar för brottsutredare; En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt, 2011. (Akad. avh.)

Nr 26. Mattias Derlén och Johan Lindholm (red), Festskrift till Pär Hallström, 2012.

Nr 27. Ulrika Sandén, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård; Ett skydd för patientens personliga integritet, 2012. (Akad. avh.) Fulltext

Nr 28. Therese Enarsson, Brottsoffer i rättskedjan: En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter, 2013. (Ak. avh.) Fulltext

Nr 29. Markus Naarttijärvi, För din och andras säkerhet: Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel, 2013. (Ak. avh.) Fulltext

Nr 30. Karin Åström, Rättsliga åtgärder mot människohandel: Att skydda offer eller möta hot, 2014. (Ak. avh.) Fulltext

Nr 31. Jan Leidö, Realizing the Single Software Market: Cross-National Validity of Software License Agreements, 2014. (Ak. avh.) Fulltext

Nr 32. Caroline Wehlander, Who is Afraid of SGEI?
Services of General Economic Interest in EU law with a Case Study on Social Services in Swedish Systems of Choice, 2015. (Ak. avh.)

Nr 33. Rikard Karlsson, Samverkan och sekretess: En rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser, 2015. (Ak. avh.) Fulltext

Nr 34. Ann-Sofie Henrikson, Överskuldsatt och skyldig: En rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot överskuldsättning, 2016. (Ak. avh.) Fulltext

Nr 35. Malin Brännström, Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten, 2017 (Ak.avh.) Fulltext

Nr 36. Rasmus Hästbacka, Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner, 2017 (Licentiatavhandling) Fulltext

Nr 37. Fanny Holm, Justice for Victims of Atrocity Crimes: Prosecution and Reparations under International Law, 2017 (Ak.avh) Fulltext

Nr 38. Örjan Edström, Johan Lindholm & Ruth Mannelqvist (red), Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, 2017. Fulltext

I serien Rapporter och texter har utgivits:

Nr 1. Edström, Örjan, Konkurrensklausuler - en kommentar till delar
av utredningen Ds 2002:56 "Hållfast arbetsrätt - för ett föränder-
ligt arbetsliv", 2003.
Nr 2. Edström Örjan, The free Movement of Workers - the implementa-
tion of EC law in Sweden in 2000-2001, 2003.
Nr 3. Granström Görel, Lena Landström, Ruth Mannelqvist & Lotta Sundström, Ett pilotprojekt om bemötande av brottsoffer riktat till åklagare, 2008.Nr. 4. Mannelqvist, Ruth och Therese Enarsson (red.) Rätten, välfärden och marknaden, 2008Nr. 5. Granström, Görel och Hjertstedt, Mattias (red.) Lagstiftning i teori och praktik. Rapport från 2009 års forskningsinternat, 2009Nr. 6. Granström, Görel, (red.) Förrättsligande. Rapport från 2011 års forskningsinternat, 2011


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Beställa exemplar ur skriftserien?

Nr 1-4, samt nr 16 går att beställa från juridiska institutionen i mån av tillgång.

Nr 17 kan beställas från pedagogiska institutionen.

Nr 18-31 beställs från Iustus Förlag.

Nr 32- är tillgängliga i fulltext via länk.

Önskar ni beställa exemplar ur skriftserien från juridiska institutionen kontakta Carina Sjögren.

Kontaktinformation

Carina Sjögren, Ekonomiadministratör
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 67 46

Fax:  090-290 03

Kontaktformulär