Nätverkets mål

Den offentlig verksamheten är i dag mångfacetterad och civil- och näringsrättsliga regler har – bl.a. genom avregleringar, privatiseringar och bruket av privaträttsliga instrument, principer och begrepp fått ett stort inflytande. Samtidigt har välfärdsstatliga utgångspunkter under lång tid påverkat utformningen av civilrättsliga regler och tolkningen av olika marknadsrättsliga principer. Sist men inte minst har EU-rättsliga utgångspunkter haft ett stort inflytande, inte minst vad gäller SGI/SGEI och regler om offentlig upphandling och otillåtna statsstöd. Detta har lett till en sammanflätning av den offentliga och den privata sektorn, med stundtals svåröverblickbara juridiska konsekvenser.

Någon samlad överblick över rättsutvecklingen i Norden saknas och de forskningsinsatser som görs är fördelade på ett fåtal olika personer i respektive land. För att bidra till att belysa rättsområdet togs under 2001 initiativ till ett nordiskt nätverk i syfte att bl.a. kunna samordna forskningsinsatser och bidra till att öka kontaktytorna mellan forskare och praktiskt verksamma jurister.

Genom nätverket skapas en naturlig arena för att träffas och anordna olika aktiviteter. I förlängningen kan de kontakter som skapas genom nätverket också leda till att olika mindre konstellationer kan bildas kring olika forskningsfrågor och att vi därigenom kan skapa samnordiska forskningsprojekt; interdisciplinära eller tvärvetenskapliga.

En annan vinst med nätverket är att medlemmarna informerar varandra och håller medlemmar i de övriga länderna informerade om nya lagar och rättsfall samt relevant litteratur som dyker upp i de olika länderna.

Givetvis är det även av stor vikt att kunna ta kontakt med nätverksmedlemmar i övriga nordiska länder och ställa frågor, t.ex. när man upptäcker ett problem och inser att ingen i det egna landet skrivit om frågan och att den heller inte avgjorts i rättspraxis, om frågan finns behandlad i något av dessa länder.

När det gäller nätverkets aktiviteter så kan dessa givetvis se olika ut och kan bl.a. bestå av symposier, konferenser, seminarier och workshops. Aktiviteter även äga rum inom olika mindre ämnesgrupper inom nätverket. Sådana träffar har såväl en social sida som en kreativ sida då man ofta åker hem från sådana träffar med nya idéer, infallsvinklar och ett förnyat intresse för sina frågeställningar. Sist men inte minst har man förhoppningsvis också fått en mängd nya intressanta bekantskaper och knutit nya forskarkontakter.

Nätverket har ett rullande schema vad gäller ordförandeland. Ansvaret för vem som tar olika initiativ och sköter kontakterna med de andra i nätverket skiftar från år till år, även om det givetvis står samtliga deltagare fritt att ta initiativ och komma med förslag på aktiviteter. Se närmare under ativiteter.

Nätverket är öppet för alla som kommer i kontakt med frågor som har privaträttsliga, näringsrättsliga och offentligrättsliga inslag, såväl forskare som praktiskt verksamma jurister. Nätverksmedlemmarnas arbetsinsatser ligger i stor utsträckning på det personliga planet, dvs. "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov".

PROF-deltagerne opfordres til at medvirke til at opbygge den litteraturfortegnelse, der allerede er påbegyndt på netværkets hjemmeside. Oplysninger om relevant litteratur kan sendes til de nationale kontaktpersoner eller dirkete til Tom Madell. Som et minimum skal oplyses forfatter, titel samt tid og sted for offentliggørelse; men for at øge udbyttet af litteraturfortegnelsen vil det være meget fint, om hver litteraturhenvisning også indeholder et kort resumé af indholdet. Dette vil gøre fortegnelsen mere anvendelig som inspirationskilde.

PROF-deltagerne opfordres til at deltage i opbygningen af en oversigt over domme og andre afgørelser af relevans for det offentlige-private område. Oplysninger sendes til de nationale kontaktpersoner eller til Tom Madell. Også her må der meget gerne være et kort resumé.

Nätverket har även diskussionsforum på Facebook och LinkedIn.

Vill du ansluta dig till nätverket?
Ta kontakt med någon av kontaktpersonerna nedan.
Danmark: Karsten Naundrup Olesen: kno@sam.sdu.dk
Finland: Eija Mäkinen: eija.makinen@uwasa.fi
Island: Margrét Vala Kristjánsdóttir: margretvala@hr.is
Norge: Johan Aulstad: johan.aulstad@jus.uit.no
Sverige: Tobias Indén: tobias.inden@jus.umu.se


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion