Länkar

Danmark

https://www.retsinformation.dk/ Retsinformation.dk er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager. Dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser. Der er på retsinformation.dk fra de enkelte lov- og beslutningsforslag etableret dybe links til Folketingets forhandlinger på Folketingets hjemmeside.

www.folketinget.dk Giver adgang til hjemmesiden for Folketinget ? det danske parlament. På hjemmeside kan man blandt andet finde: links til hjemmesiderne for alle de danske ministerier og til Folketingstidende, der er en publikation som blandt andet indeholder fremsatte lovforslag og bemærkningerne til disse.

www.domstol.dk Giver adgang til fælles hjemmeside for de almindelige danske domstole. På hjemmesiden er der links til de almindelige danske domstole, hvor man blandt andet kan hente resuméer af udvalgte domme.

www.retsinfo.dk Giver adgang til hjemmesiden for Retsinformation. På hjemmesiden kan man finde danske love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger. Såvel gældende som historiske regelsæt kan findes.

www.ombudsmanden.dk Giver adgang til hjemmesiden for Folketingets Ombudsmand. På hjemmesiden kan man blandt andet finde Ombudsmandens årlige beretninger, som indeholder gengivelse af Ombudsmandens afgørelser.

www.klfu.dk Giver adgang til hjemmesiden for Klagenævnet for Udbud. På hjemmesiden kan man blandt andet finde afgørelser fra Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet behandler klager over offentlige udbyderes overtrædelser af EU-retten ved udbud af bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser. Klagenævnet er nedsat til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til de såkaldte kontroldirektiver. Klagenævnet tager også stilling til klager om overtrædelse af nationale regler om udbud.

www.udbudsportalen.dk

www.ks.dk Konkurrencestyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden kan man blandt andet finde Konkurrencerådets afgørelser.

www.kl.dk Giver adgang til hjemmesiden for KL - interesseorganisation for primærkommunerne i Danmark.

www.arf.dk Giver adgang til hjemmesiden for Amtsrådsforeningen - interesseorganisation for amtskommunerne i Danmark.

www.kr.dk/tt En tænketank, der har givet sig selv den opgave at bidrage med konkret viden og operationelle anbefalinger på, hvordan offentligt-privat samarbejde kan forbedres.

Klagenämnden, Danmark

Konkurrencestyrelsen, Danmark

Dansk forening for udbudsret

Finland

http://www.finlex.fi/sv/
Arbets- och näringsministeriet
Marknadsdomstolen i Finland: Prövar upphandlingsmål i Finland

Norge

http://www.lovdata.no/
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Konkurransepolitikk, offentlig støtte og offentlige anskaffelser, Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Sverige

Svensk Författningssamling (SFS) Här hittar du svenska lagar.

http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____5029.aspx På Riksdagens hemsida hittar du viktiga dokument, information och länkar som gör att du kan följa ärenden från förslag till färdiga beslut och lagstiftningsprodukter.

http://www.regeringen.se/ Regeringens hemsida med information om pågående lagstiftningsarbete etc.

http://www.lagrummet.se/ Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

http://www.skl.se/ På hemsidan för Sveriges kommuner och landsting återfinns bl.a. kommentarer till lagstiftning och rättsfall med betydelse för det landstingsrättsliga och det kommunalrättsliga området.

http://www.konkurrensverket.se/ Konkurrensverket är den myndighet som övervakar att företag inom privat och offentlig verksamhet följer konkurrenslagen.

http://www.arn.se/ Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister.

http://www.jo.se/ Justitieombudsmännen (JO) kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet.

Lagen.nu Lagen.nu innehåller alla lagar och författningar, samt en del vägledande rättsfall.

Rättsbanken är en betalsajt som innehåller lagar, lagförarbeten och praxis.

Notisum: Rättsnätet Publik På Rättsnätet hittar du lagar, lagförarbeten och praxis. Tjänsten är gratis, men för att få tillgång till informationen krävs emellertid att man registrerar sig som användare.

Jureka.net Jureka är en portal för juridik och ekonomi.

EU/EG/EF etc.

Se även europarättsliga länkar och material vid Centrum för europarätt och internationell handelsrätt

Nordiska forskningsråd, myndigheter och stiftelser m.m.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskalig forskning

FAS

Försäkringskassan

Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Konkurrensverket

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Kungliga Vetenskapsakademien

Längmanska kulturfonden

Nordiska rådet/Nordiska ministerrådet

Nordplus

Norfa

Nordisk kulturfond

Novo Nordisk Fonden

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan

STINT

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Vetenskapsrådet

Vitterhetsakademien

Forskningsinstitut, föreningar, portaler och nätverk etc.

Nordiskt Administrativt Förbund

SKJF, Sveriges KommunalJuridiska Förening

europaforskning.se

Federation for European Public Procurement Law

http://www.jus.uio.no/ifp/markedsrett/ Markedsrettsprosjektet ved Universitetet i Oslo

http://www.apasp.com/modules/movie/scenes/home/ APASP, Association For the Purchase in the Public Utilities.

http://www.planpublicprocurement.org/main/ PLAN - procurement law academic network


http://www.public-contracts.eu/inhalte/home.asp PCLG - Public Contracts in Legal Globalization

Juridiska tidskrifter

Danmark

Juristen

Nordisk administrativt tidskrift

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

Retfærd

Ugeskrift for Retsvæsen

Finland

Defensor Legis

Lakimies

Oikeus

JFT, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland

Norge

Arbeidsrett

Jussens venner

Lov og Rett

Nordisk Domssamling

Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter

Skatterett

Tidsskrift for Rettsvitenskap

Sverige

Europarättslig tidskrift

Förvaltningsrättslig tidskrift

Juridisk tidskrift

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, NIR

Scandinavian Studies in Law

Skattenytt

Svensk Juristtidning

Svensk skattetidning

EU m.m.

European Public Private Partnership Law Review, EPPPL

European State Aid Law Quarterly, EStAL


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion