Stat, individ och säkerhet

Under temat samlas forskare vars forskning rör skapande och upprätthållande av en rättsstat, med särskild tonvikt på förhållandet mellan statlig maktutövning och rättsliga principer, särskilt mänskliga rättigheter.

Den forskning som bedrivs inom temat omfattar olika rättsområden, som konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, straffprocessrätt, folkrätt och internationell straffrätt.

Pågående forskningsprojekt
- "Polisarbetet - mellan effektivitet och rättsstatlighet" finansierat av Riksbankens Jubileumsfond t.o.m. 2018. Syftet med projektet är bl.a. att analysera hur olika effektivitetskrav som riksdag och regering ställer på polisverksamheten inverkar på det faktiska polisarbetet, och i vad mån sådana effektivitetskrav kan innebära att konflikter uppstår gentemot rättsstatliga krav, i form av exempelvis rättssäkerhetskrav och respekt för mänskliga rättigheter. Projektet genomförs av forskare i rättsvetenskap och i statsvetenskap.

- Rättsliga aspekter av polisens användning av kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

- Rättsliga implikationer för utsatta migranter som utnyttjas i tvångsarbete, främst tiggeri.

- Tillsyn av socialtjänsten och av hälso- och sjukvården, och hur olika modeller av tillsyn förmår tillvarata den enskilde anmälarens rättssäkerhet och vilken rättslig ställning den enskilde anmälaren har.

Tidigare forskning 
Forskningen har tidigare bedrivits om teknisk underrättelse-inhämtning, brottsutredares tillgång till handlingar och samhällets krisberedskap. Forskning har också bedrivits om implementering av internationella instrument mot människohandel, och åklagares befogenheter att avgöra vilka ärenden som utreds och åtalas. 

Mer information om forskning som bedrivs eller har bedrivits med koppling till temat går att finna på de anslutna forskarnas respektive hemsidor.

Samverkan

Under åren har juridiska institutionen medverkat i flera utvecklingsprojekt, bland annat i Vietnam, Laos och Ryssland. Institutionen har också via Raoul Wallenberg Institute medverkat i samarbetsprojekt med universitet i Mellanöstern och Nordafrika. 

Genom s.k. Minor Field Studies (MFS) uppmuntras studenter att intressera sig för arbete med internationellt samarbete och utvecklingsfrågor. Studierna bedrivs inom ramen för ett examensarbete.


För mer information

Kontakta Lena Landström
lena.landstrom@jus.umu.se


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion