Centrum för europarätt och internationell handelsrätt

Centrum för europarätt och internationell handelsrätt bildades 1989 och är en arbetsenhet inom juridiska institutionen.

Centrets målsättning är att bidra till utvecklingen av undervisning och forskning på områdena europarätt och internationell handelsrätt, att möjliggöra ett utbyte med centra för europarätt vid andra lärosäten samt att samverka med det övriga samhället i europarättsliga frågor.

Centret består av ett antal disputerade forskare och doktorander vid juridiska institutionen, vilka träffas regelbundet. 

Vad gäller grundutbildningen arbetar centret aktivt med att skapa och utveckla kurser inom europarätt och internationell handelsrätt. Nuvarande kurser inom ämnesområdet återfinns i listan till höger. Flera av centrets medlemmar har också i samarbete tagit fram läroböcker inom ämnesområdet. Ett exempel på en sådan lärobok är den nyligen utgivna boken Grundläggande EU-rätt. 

Centret arbetar även aktivt med att sprida kunskap om Europarätt och internationell handelsrätt, bland annat genom ett samarbete med ELSA Umeå

Vad gäller forskning är centret en viktig samlingspunkt och sammanträffar regelbundet för att diskutera utkast till artiklar, ansökningar om forskningsmedel eller liknande. Centret omfattar samtliga forskningsfrågor inom europarätt och internationell handelsrätt, vilket bland mycket annat inkluderar såväl materiell som konstitutionell EU-rätt. För en översikt över vid centret aktiva forskares intresseområden se respektive deltagares hemsida eller sammanställningen över relevanta publikationer

Centret samarbetar med andra organisationer på området, bland annat genom representation i Svenska samfundet för jämförande rättsforskning samt Svenska nätverket för europarättsforskning. Som exempel arrangerades Nationella europarättsdagarna i Umeå, 20–21 augusti 2015, av Svenska nätverket för europarättsforskning i samarbete med Centrum för europarätt och internationell handelsrätt.  

Vid centret finns vidare ett bibliotek i europarätt och internationell handelsrätt.

Vid frågor om centret kontakta föreståndare Jan Leidö


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion