Carin Ulander-Wänman

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 71 15

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

carin.ulander-wanman@umu.seE-post 3

carin.wanman@umu.seE-post 1

carin.wanman@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/ulander_wanman_carin/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/ulander_wanman_carin/ Webbsida

Forskning

Mitt forskningsområde handlar om den europeiska sysselsättningspolitiken i form av flexicurity,  och den svenska arbetsmarknadens reglering. Den forskning som hittills producerats har såväl ett arbetsgivar- som ett arbetstagarperspektiv, bygger på en socialkonstruktionistisk teoribildning och har en emancipatorisk ansats.

Aktuell forskning

Gästforskare i Lund

Under sex månader från och med den 1 september 2014 är jag inbjuden som gästforskare till Lunds universitet, juridiska fakulteten. Jag deltar som forskare i projektet Norma Elder Law Research Environment. Mitt arbete i projektet innebär  en undersökning av privata arbetsgivares attityder till att rekrytera eller behålla äldre arbetstagare i arbete längre än idag.

Forskningsmedel från FORTE

År 2014 erhöll jag drygt 1, 6 miljoner kronor i forskningsmedel från FORTE. Det finansierade projektet innebär att jag undersöker arbetstagares rätt och skyldighet till kompetensutveckling i bestående anställning. Frågeställningarna i projektet är kopplade till den europeiska sysselsättningspolitiken i form av flexicurity, sysselsättningstrygghet och livslångt lärande.

Tidigare forskning

Sveriges juridiska expert i EU projekt

Under år 2011 och 2012 arbetar jag i ett EU projekt med titeln "Study on precarious work and social rights". Forskningsprojektet finansieras av europeiska kommissionen och projektägare är Working Lives Research Institute, London Metropolitan University. Projektet omfattar 11 länder inom EU, där varje land representeras av experter inom arbetsrätt och arbetsmarknad.

Jag är Sveriges juridiska expert i projektet. Det arbete som bedrivs innebär bl.a. en kartläggning av otrygga arbeten i de olika medlemsländerna och en identifiering av reglering i medlemsstaterna som skapar tryggare anställningar. I projektet ingår även att undersöka möjligheterna att konstruera ett golv av grundläggande sociala rättigheter för alla arbetstagare i landet oberoende av anställningsförhållande.

Forskningsmedel från IFAU

År 2008 erhöll jag 1,3 miljoner i forskningsmedel från IFAU. Projektet har titeln Kollektivavtalens betydelse för arbetstagarnas sysselsättningstrygghet.

I studierna analyserades om och i så fall hur olika aspekter av flexicurity får ett genomslag i svenska kollektivavtal samt vilken betydelse det kan få för arbetstagares sysselsättningstrygghet.

I maj år 2008 disputerade jag på en avhandling med titeln "Företrädesrätt till återanställning".

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.


Relaterad information

Publikationer

Publikationer

Forskningsteman

Rätten och arbetsmarknaden