Markus Naarttijärvi

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 59 09

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

markus.naarttijarvi@umu.seE-post 2

markus.naarttijarvi@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/naarttijarvi_markus/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/naarttijarvi_markus/ Webbsida

Forskning

Min forskning kretsar kring i allmänhet kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där juridik, teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts. För närvarande fokuserar min forskning på polisiär verksamhet, särskilt på rättsstatliga frågor, samt olika aspekter av samhällets krishantering - däribland särskilt informationssäkerhet.

Aktuell forskning

Jag bedriver för närvarande forskning främst inom två projekt:

Det första går under arbetsnamnet "Polisarbetet - mellan effektivitet och rättsstatlighet" finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Syftet med projektet är bland annat att analysera hur olika effektivitetskrav som riksdag och regering ställer på polisverksamheten inverkar på det faktiska polisarbetet, och i vad mån sådana effektivitetskrav kan innebära att konflikter uppstår gentemot rättsstatliga krav, i form av exempelvis rättssäkerhetskrav och respekt för mänskliga rättigheter. Projektet är tvärvetenskapligt och bedrivs av forskare vid juridiska och statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet.

Från och med hösten 2015 driver jag också forskningsprojektet "Informationssäkerhet ur ett tvärrättsligt perspektiv" finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse. Projektet undersöker det rättsliga ansvaret och förutsättningarna för informationssäkerhet i förhållande till antagonistiska intrång och attacker mot offentliga IT-system som drivs av privata aktörer, med fokus på konsekvenser för skydd av individens data och möjligheterna till ansvarsutkrävande vid brister.

Jag är en del av institutionens forskningsteman Stat individ och säkerhet, samt Law and Emerging Technologies. Jag är också en del av DIGSUM; Digital Social Research Unit at Umeå University.

Tidigare forskning

Jag disputerade 2013 med avhandlingen "För din och andras säkerhet – Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel". Avhandlingen behandlar rättsliga intresseavvägningar mellan säkerhet och integritet vid säkerhetspolisens preventiva underrättelseinhämtning av elektronisk kommunikation. I avhandlingen analyseras lagstiftarens intresseavvägningar kring sådan lagstiftning över tid i förhållande till konstitutionella proportionalitetsteorier. Ett särskilt fokus ägnas åt faktorer som kan påverka utfallet av dessa intresseavvägningar, så som teknisk utveckling, förändringar i säkerhetsbegreppet, synen på den personliga integriteten och rättsstatliga grundprinciper.

Mellan 2014-2015 bedrev jag forskning inom projektet "Hotet, myndigheterna och lagen" finansierat av myndigheten för samhällsskydd och beredskap där jag framför allt fokuserade på konstitutionella frågor rörande ansvar och beslutsfattande vid samhälleliga krissituationer.

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.