Tobias Indén

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 4, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 77 12

Fax:

+46 90 786 65 87

Mobil:

+46 73 386 18 87

E-postadress:

tobias.inden@umu.seE-post 1

tobias.inden@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/inden_tobias/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/inden_tobias/ Webbsida

Forskning

Jag är ansvarig för forskningstemat Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt, och intresserar mig främst för de rättsliga aspekterna av de problem som kan uppkomma då offentliga aktörer på olika sätt påverkar marknadens funktionssätt.

Aktuell forskning

Jag arbetar förnärvarande tillsammans med professor Karsten Olesen med ett av Konkurrensverket finansierat projekt som  har titeln Privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar. Projektet syftar till att undersöka hur det regelverk som kringgärdar olika typer av privatiseringar understödjer en politisk målsättning om effektiv konkurrens. Syftet med projektet är dock inte endast att studera de enskilda bestämmelserna – såsom upphandlingsrätten, EU:s allmänna principer, svensk och europeisk konkurrensrätt, samt kommunallagens kompetensbestämmelser – utan syftet är också att analysera de överordnade principerna i förhållande till de generella kännetecken som präglar privatiseringar.

Med anledning av extern forskningsfinansiering som erhållits från Konkurrensverket är jag också projektledare för forskningsprojektet Marknadsstaten och valfrihetssystemen som bedrivs i form av ett ph.d.-projekt vid Juridisk Institut, Syddansk universitet i Odense. Projektet syftar till att analysera regleringen av de valfrihetssystem som följer av de svenska respektive danska valfrihetslagarna med utgångspunkt från hur respektive reglering kan anses påverka marknadens funktionssätt ‒ främst ifråga om konkurrensneutralitet mellan marknadens aktörer.

Tidigare forskning

De senaste åren har jag arbetat med ett forskningsprojekt som har titeln EU:s statsstödsregler och den svenska rätten. Forskningsprojektet syftade dels till att i generell bemärkelse behandla EU:s statsstödsregler, dels till att sätta dessa regler i relation till flera områden som är av särskilt svenskt intresse. Som exempel på områden som berördes kan i sammanhanget nämnas förhållandet mellan statsstödsreglerna och delar av den svenska kommunalrätten (såsom underskottsprincipen) samt förhållandet mellan upphandlingsreglerna och statsstödsrätten. Projektet löpte under tre år och finansierades av Konkurrensverket.

Tidigare var jag inblandad i ett projekt som berörde Offentlig-privata samarbeten. Projektet leddes av professor Tom Madell. Min del av projektet bestod främst i att jag analyserade de statsstödsrättsliga aspekterna av Offentlig-privata samarbeten. Projektet finansierades av Konkurrensverket.

Jag disputerade den 12 december 2008 med avhandlingen Kommunen som konkurrent - Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar. Syftet med projektet var att identifiera och analysera de områden där en konflikt mellan de kommunala befogenheterna och de konkurrensrättsliga reglerna uppstår. Inom ramen för avhandlingen analyserade jag inte endast den "interna" svenska rätten såsom kommunallagen och konkurrenslagen, utan jag studerade också bl.a. EG:s förbud mot statsstöd. Projektet finansierades till stor del av Konkurrensverket.

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida.