Mattias Hjertstedt

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 79 43

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

mattias.hjertstedt@umu.seE-post 1

mattias.hjertstedt@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/hjertstedt_mattias/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/hjertstedt_mattias/ Webbsida

Forskning

Jag forskar mestadels inom området straffprocessrätt. Jag disputerade den 13 januari 2012 på en avhandling med titeln Tillgången till handlingar för brottsutredare: En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnadeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt. Under 2015 och 2016 arbetar jag med ett forskningsprojekt som har arbetstiteln Kroppsvisitation och kroppsbesiktning: Rättsliga aspekter av polisens användning av två kroppsliga tvångsmedel.

Aktuell forskning

Min avhandling syftar till att analysera dels vilka möjligheter som svenska brottsutredare har under brottsutredningar har att erhålla handlingar enligt svensk rätt, dels vilka möjligheter de bör ha att erhålla sådana objekt. Detta sker genom en närmare undersökning av den rättsliga regleringen av instituten beslag i förening med reell husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt straffprocessuell editions- och exhibitionsplikt. Detta övergripande syfte kan i sin tur sönderdelas i följande tre delsyften:

För det första syftar forskningsprojektet till att analysera gällande rätt beträffande de nämnda instituten, framför allt hur de förhåller sig till varandra. Arbetet syftar för det andra till att utifrån ett övergripande plan kartlägga och kritiskt granska de intresseavvägningar som regelverken innehåller samt regelverkens klarhet och koherens. Slutligen syftar avhandlingsarbetet för det tredje att ge ett underlag till alternativ till det nuvarande regelsystemets utformning mot bakgrund av resultaten av denna kritiska granskning.

Tidigare forskning

Klicka här för att komma tillbaka till min personalsida