Pressmeddelanden från Umeå universitet

Mer kunskap om KOL behövs i primärvården

[2018-11-06] Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag i vården. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan vara värdefullt. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– KOL upplevs ha låg prioritet inom primärvården med mindre vidareutbildning och avsatt tid jämfört med en del andra kroniska sjukdomar. Fler professioner som fysioterapeuter behöver engageras och personalen behöver mer tid för KOL, säger Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

I sin avhandling visar Sara Lundell att både personal och patienter har bristande kunskaper om KOL och dess behandling. Personer med KOL brottas med känslor av skuld och skam på grund av sin sjukdom. Andnöd och successivt försämrad sjukdom kan orsaka oro för framtiden. Inom vården upplevs ansvarsfördelningen otydlig för denna grupp mellan primärvård, specialistsjukvård och kommunal hemsjukvård.

– Transportsvårigheter är en vanlig orsak till att personer med KOL avböjer rehabilitering. Därför kan e-hälsa vara ett sätt att ge stöd till fysisk träning och aktivitet i hemmen. Filmer och illustrationer kan då vara ett bra sätt att förmedla information. Låg fysisk aktivitet är en prediktor för förtida dödlighet i KOL, men e-hälsa kan ge en ökning av den fysiska aktivitetsnivån, säger Sara Lundell.

Avhandlingen baseras på individuella intervjuer och fokusgruppsdiskussioner med totalt 15 personal och 13 personer med KOL i Västerbotten. Dessutom har personal vid två hälsocentraler och chefer vid 26 hälsocentraler runt om i länet svarat på enkäter. Även en systematisk forskningsöversikt har genomförts för att bedöma effekten av e-hälsa för personer med KOL.

Sara Lundell är uppväxt i Boden. Hon har sedan tidigare en magisterexamen inom sjukgymnastik och har arbetat inom primärvård och kommunal rehabilitering.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Sara Lundell
Telefon: 070-235 95 85
E-post: sara.lundell@umu.se

Om disputationen

Sara Lundell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar fredag 9 november sin avhandling med titeln: KOL i primärvården. Utforskande av förutsättningar för implementering av evidensbaserade interventioner och eHälsa. (Engelsk titel: COPD in primary care. Exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth) Fakultetsopponent: Professor Lisa Skär, Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola. Huvudhandledare: Karin Wadell. Tid: Kl. 09.00-12.00. Plats: Vårdvetarhuset, Aulan, Umeå universitet.

Foto: Gustaf Lundell


 

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.jus.umu.se/nyhet//.cid293563


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar